Etusivuajankohtaistauutta kortistoissa

Uutta kortistoissa

RT-kortisto
Putkistojen ja kanavien kannatus
RT 103447
31.3.2022

Tässä ohjekortissa esitetään lämmitys-, käyttövesi- ja viemäriputkien sekä ilmanvaihtokanavien kannatustapoja, kiinnityksiä rakenteisiin sekä kannatusvälejä. Kortissa otetaan kantaa myös kannatussuunnitelman tekoon. Tämä ohjekortti on tarkoitettu kannatusten suunnittelijoille, mutta se sisältää hyödyllistä tietoa myös urakoitsijoille, LVI-suunnittelijoille, rakennesuunnittelijoille ja tilaajille. Erikoisputkistot, esim. sprinkleri- ja kaasuputkistot sekä pakoputket, on kannatettava kyseisille putkistoille laadittujen erityisohjeiden mukaan.

Lataa kortti (pdf)


Kortti RT-tietoväylässä
Sähköajoneuvojen latauspisteet kiinteistöissä
RT 103404
7.1.2022

Ohjekortissa esitetään perustietoja sähköajoneuvojen latauspisteistä ja sähköajoneuvojen lataukseen liittyvää tekniikkaa sekä käsitellään erityyppisissä kiinteistöissä huomioitavia asioita, jotta latauspiste soveltuu tarkoitettuun käyttöön. Ohjeessa käsitellään sähköautojen latauspisteisiin liittyvää lainsäädäntöä, latauksen kestoa ja tarvetta, latauspisteiden määrää ja sijoittelua sekä latauspisteiden suunnittelua, mitoitusta ja latausjärjestelmän rakentamista. Myös päätöksentekoa ja kustannusten kohdentumista asunto-osakeyhtiössä käsitellään.

Kortti RT-tietoväylässä
Yhdyskuntateknisten rakennusurakoiden kilpailuttaminen
RT 103309
2.1.2022

Ohjekortissa esitellään yhdyskuntateknisten rakennusurakoiden kilpailuttamisen periaatteet kansallisissa hankinnoissa ja kansallisen hankinnan kynnysarvon alle jäävissä pienhankinnoissa. Kortissa käydään läpi avoin menettely ja neuvottelumenettely sekä esitellään kilpailuttamisen vaiheet markkinakartoituksesta sopimuksen solmimiseen. Tarjousasiakirjojen laadinnan yhteydessä käsitellään mm. tarjoajien soveltuvuusvaatimukset ja hankinnan kohteen vaatimukset sekä lopuksi hankintapäätöksen teko ja siitä tiedottaminen. Ohjekortin ohjaa hankintojen kilpailuttamista hankintalain mukaisesti siten, että myös pienet ja keskisuuret yritykset pääsevät tasapuolisesti muiden tarjoajien kanssa osallistumaan tarjouskilpailuihin.

Ohjekortti on ensisijaisesti tarkoitettu pienten ja keskisuurten kuntien ja kaupunkien hankintayksiköille, mutta se soveltuu myös muiden yhdyskuntateknisiä rakennusurakoita kilpailuttavien hankintayksiköiden käyttöön.

Kortti RT-tietoväylässä
Rakennuspiirustukset. Esitystapaohjeita
RT 103396
10.11.2021

Tässä RT-ohjekortissa käsitellään rakennuspiirustusten yleisiä esitystapaohjeita. Rakennuspiirustuksella tarkoitetaan tässä yhteydessä rakennussuunnitelman esittämiseen käytettävää, varsinkin arkkitehtisuunnittelun alaan kuuluvaa piirustusta. Ohjekortti on tarkoitettu rakennussuunnittelijoille ja soveltuvin osin myös muiden suunnittelualojen suunnittelijoille. Samat periaatteet koskevat kaikkia suunnittelualoja, mutta eri suunnittelualoilla voi olla niitä täydentäviä omia esitystapakäytäntöjä.

Kortti RT-tietoväylässä
Asemapiirustuksen laatiminen
RT 103398
10.11.2021

Tässä ohjekortissa annetaan ohjeita rakennuspiirustuksiin kuuluvien asemapiirustusten laadinnasta, esitystavoista ja sisällöstä. Asemapiirustus on osa rakennusluvan hakemisessa tarvittavia pääpiirustuksia, joita on käsitelty RT-ohjekortissa RT 103397 Pääpiirustusten laatiminen. Yleiset esitystapaohjeet on esitetty RT-ohjekortissa RT 103396 Rakennuspiirustukset. Esitystapaohjeita. Tämä ohjekortti on tarkoitettu rakennussuunnittelijoille ja soveltuvilta osin muidenkin suunnittelualojen suunnittelijoille.

Kortti RT-tietoväylässä
Tunnisteet, symbolit ja tekstilyhenteet rakennuspiirustuksissa
RT 103399
10.11.2021

Tässä ohjekortissa käsitellään rakennuspiirustusten tekstimuotoisia tunnuksia, tekstilyhenteitä ja symboleita sekä lisämääresymboleita. Ohjekortti on tarkoitettu rakennussuunnittelijoille ja soveltuvilta osin muidenkin suunnittelualojen suunnittelijoille.

Kortti RT-tietoväylässä
Asuntoyhtiön korjaushanke
RT 103368
27.8.2021

Ohjeessa esitetään asunto-osakeyhtiön korjaushankkeen tyypilliset vaiheet ja niihin liittyvät keskeiset toimet. Ohje on tarkoitettu isännöitsijöille, projektinjohtajille, urakoitsijoille, asunto-osakeyhtiöiden hallituksille ja muille korjaushankkeisiin osallistuville. Tätä ohjetta voidaan soveltaa myös muiden kuin asunto-osakeyhtiömuotoisten kiinteistöjen korjaushankkeissa.

Korjaushankkeiden läpivienti ja onnistuminen vaatii usean osapuolen panosta ja monipuolista osaamista. Isännöitsijän, projektinjohtajan, suunnittelijoiden, asunto-osakeyhtiön hallituksen ja muiden korjaamiseen osallistuvien on tiedettävä hankkeen vaiheet sekä eri osapuolten tehtävät ja vastuut, jotta hankkeessa saavutetaan asetetut tavoitteet.
Tässä ohjekortissa on esitetty asunto-osakeyhtiön korjaushankkeissa yleisimmän eli kokonaisurakan periaatteellinen vaiheistus.

Kortti RT-tietoväylässä
Taide rakennushankkeessa
RT 103380
26.8.2021

Tässä ohjekortissa käsitellään taidehankkeiden toteuttamista osana rakennushanketta. Ohje sisältää perustiedot taiteen hankinta- ja rahoitustavoista sekä taiteen kytkemisestä rakentamisprosesseihin hankesuunnittelusta teoksen luovutukseen ja ylläpitoon. Ohjeessa kuvataan osapuolien rooleja ja tehtäviä sekä annetaan tietoja taidehankkeiden suunnittelun ja toteutuksen käytännön vaatimuksista. Ohjeen tavoitteena on palvella kaikkia hankkeissa mukana olevia tahoja ja sitä voidaan soveltaa sekä talonrakennus- että infrarakennushankkeisiin.

Kortti RT-tietoväylässä
Pistepilviaineisto suunnittelun lähtötietona ja inventointimallintaminen
RT 103375
20.8.2021

Tässä ohjekortissa käsitellään pistepilviaineistojen hyödyntämistä rakennussuunnittelun lähtötietona ja rakennuksen lähtötilanteen mallintamista eli inventointimallintamista. Inventointimallia tarkastellaan korjausrakentamisen näkökulmasta. Ohjekortissa käsitellään myös inventointimallintamisen tilaamista ja laadunvarmistusta. Ohjekortti on tarkoitettu tilaajille, inventointimallin tuottajille ja inventointimallin käyttäjille.

Kortti RT-tietoväylässä
Puuportaat
RT 103345
31.7.2021

Tässä ohjekortissa käsitellään puurakenteisia sisäportaita sekä uloskäytävän puuportaita. Lisäksi käsitellään portaan yleisiä suunnitteluperiaatteita ja portaan yksityiskohtia.

Ohjekortissa ei käsitellä portaan valmistuksen rakenteellisia mitoituksia eikä liitostekniikoita, jotka ovat valmistajakohtaisia. Ohjekortti on tarkoitettu pääsuunnittelijoille, arkkitehdeille ja muille porrassuunnittelutietoa tarvitseville.

Kortti RT-tietoväylässä
Palomies- ja evakuointihissit
RT 103366
16.6.2021

Tässä ohjekortissa esitetään tietoja ja ohjeita palomies- ja evakuointihisseistä ja niihin liittyvistä tiloista. Tämä ohjekortti on tarkoitettu kiinteistöjen omistajille, suunnittelijoille ja kaikille hissihankkeen osapuolille hankesuunnittelu- ja suunnitteluvaiheen avuksi. Tätä ohjekorttia voidaan soveltaa myös korjausrakentamiseen.

Kortti RT-tietoväylässä
Hissitilat
RT 103365
9.6.2021

Tässä ohjeessa esitetään hissien ja hissitilojen suunnitteluohjeita painottuen käyttö- ja huoltoturvallisuuteen. Standardi SFS-EN 81-20 asettaa turvallisuusvaatimukset hissien valmistukselle ja asennukselle ja koskee kaikkia 31.8.2017 jälkeen käyttöön otettuja hissejä. Sitä aiemmin käyttöön otettuihin hisseihin sovellettiin standardeja SFS-EN 81-1 ja SFS-EN 81-2.

Muita hissien suunnitteluohjeita, mm. hissien valintaan, lukumäärään, modernisointiin ja jälkiasennukseen on RT-hissiohjekorttisarjan muissa ohjekorteissa. Ohje hissikuilun ylätilasta kohdassa 6.3 on toukokuussa 2021 muutettu.

Kortti RT-tietoväylässä
Betonin suhteellisen kosteuden mittaus
RT 103333
22.4.2021

Tässä ohjekortissa esitetään betonirakenteiden suhteellisen kosteuden mittaus tarkkuustekijöineen seuraavilla menetelmillä: porareikämittaus, näytepalamittaus, jaksoittain luettavat seurantamittaukset sekä jatkuvatoimiset seurantamittaukset.

Kortissa annetaan lisäksi yleisohjeita eri tilanteissa tehtäville mittauksille sekä mittaustulosten tulkinnalle. Ohjetta voidaan soveltaa myös muiden kiviaineisten materiaalien, kuten muurattujen rakenteiden ja tasoitteiden kosteusmittauksiin.

Kortti RT-tietoväylässä
Poistoilmalämpöpumput. Pientalot
RT 103315
12.2.2021

Tässä RT-ohjekortissa esitetään perustietoja pientaloissa käytettävistä poistoilmalämpöpumppujärjestelmistä. Ohjekortti on tarkoitettu LVI-suunnittelijoille ja -urakoitsijoille.

Ohjekortin kanssa samaan aikaan on julkaistu suurissa kiinteistöissä poistoilman lämmöntalteenottoon tarkoitettuja lämpöpumppuja käsittelevä ohjekortti RT 103316.

Kortti RT-tietoväylässä
Poistoilmalämpöpumput. Kiinteistöjärjestelmät
RT 103316
12.2.2021

Tässä RT-ohjekortissa esitetään perustietoja suurissa kiinteistöissä käytettävistä lämpöpumppuihin perustuvista poistoilman lämmöntalteenottojärjestelmistä.

Ohjekortti on tarkoitettu ensisijaisesti suunnittelijoille sekä LVI-urakoitsijoille. Ohjekortin kanssa samaan aikaan on julkaistu pientalojen poistoilmalämpöpumppuja käsittelevä ohjekortti RT 103315.

Kortti RT-tietoväylässä
Allianssimalli hankkeen toteutusmuotona. Palveluntuottajien hankintamenettely
RT 103240
26.11.2020

Ohjekortissa esitetään allianssihankkeen hankintamenettelyn suositeltavat toimintamallit, valintaperusteet ja keskeiset allianssin hankinnan onnistumiseen vaikuttavat tekijät. Ohjetta voidaan soveltaa sekä julkisiin että yksityisiin hankintoihin. Ohjekortin lähtökohtana on, että julkisissa hankinnoissa sekä hankintayksikön että palveluntarjoajien oletetaan tuntevan voimassa olevan hankintalainsäädännön määräykset ja soveltamisperiaatteet sekä toimivan niiden mukaisesti.

Allianssilla tarkoitetaan allianssisopimuksissa sovitun hankkeen suunnittelusta, toteutuksesta ja muista tehtävistä vastaavien sopimusosapuolten (tilaajan ja palveluntuottajien) muodostamaa organisaatiota, joka vastaa hankkeen kehittämisestä, toteuttamisesta ja jälkivastuusta yhdessä. Allianssi jakaa hankkeeseen liittyvät riskit ja hyödyt kaupallisten ehtojen mukaan sekä noudattaa tiedon avoimuuden periaatteita kiinteää yhteistyötä toteuttaen.

Allianssihankkeeseen sopimusasiakirjat ja ohjekortit kuvaavat allianssimallin yhteisen suomalaisen käsitteistön ja allianssimallin toteutusmuotona ja toimivat ohjeena rakennuttajille, konsulteille, suunnittelijoille, urakoitsijoille ja muille osapuolille allianssimallilla toteutettavan hankkeen suunnittelussa ja läpiviennissä.

Allianssimallilla toteutettavaan rakennushankkeeseen on laadittu seuraavat RT-sopimusasiakirjat:

- RT 80354 Rakennushankkeen allianssisopimus

- RT 80355 Kehitysvaiheen allianssisopimus

- RT 80356 Toteutusvaiheen allianssisopimus

- RT 80357 Allianssin kaupalliset ehdot

- RT 80358 Allianssin korvattavat kustannukset

- RT 103199 Allianssin yleiset sopimusehdot

Sopimusehdot ja siihen liittyvät lomakkeet ovat ostettavissa sähköisessä muodossa Sopimuslomake Net -palvelussa. Tutustu Sopimuslomake Net -palvelun laajaan asiakirjavalikoimaan osoitteessa www.sopimuslomake.net. Palvelussa useita eri maksuvaihtoehtoja; vuosilisenssi, arvolisenssi ja verkkopankkimaksu.

Kortti RT-tietoväylässä
Uimahallit. Tilaajan ohje
RT 103270
26.11.2020

Ohjekortti on laadittu tilaajille ja rakennuttajille uimahallihankkeiden valmisteluun ja toteutukseen liittyvien erityispiirteiden huomioon ottamiseksi. Ohjekortti soveltuu myös uimahallihankkeiden suunnittelijoille, urakoitsijoille ja valvojille. Ohjekortti soveltuu käytettäväksi uimahallien uudisrakentamis- ja perusparannushankkeissa sekä soveltuvin osin kylpylöiden rakennushankkeissa.

Ohjekorttisarjaan sisältyy myös
• RT 103297 Uimahallihankkeen hanketyökalu alustavaan laajuuden ja kustannusten määrittämiseen (soveltuu korjaushankkeisiin vain poikkeuksellisen suurissa korjausasteissa)
• RT 103264 Uimahallin pääsuunnittelun tehtäväluettelo. Pääsuunnittelun tehtäväluettelon PS18 soveltaminen
• RT 103265 Uimahallin arkkitehtisuunnittelun tehtäväluettelo. Arkkitehtisuunnittelun tehtäväluettelon ARK18 soveltaminen
• RT 103266 Uimahallin rakennesuunnittelun tehtäväluettelo. Rakennesuunnittelun tehtäväluettelon RAK18 soveltaminen
• RT 103267 Uimahallin taloteknisen suunnittelun tehtäväluettelo. Taloteknisen suunnittelun tehtäväluettelon TATE18 soveltaminen
• RT 103268 Uimahallin vedenkäsittelysuunnittelun tehtäväluettelo
• RT 103269 Uimahallin paloturvallisuussuunnittelun tehtäväluettelo.

Kortti RT-tietoväylässä
Rakennusten savunhallinta ja savunpoistolaitteistojen kunnossapito
RT 103310

Tässä ohjekortissa käsitellään rakennusten savunpoistolaitteistojen kunnossapitoa ja annetaan ohjeita kohdekohtaisen kunnossapito-ohjelman laatimiseen ja savunhallinta- ja savunpoistolaitteistojen ylläpitoon. Ohjekortissa kuvataan myös savunhallinnan toimintaperiaatteita. Ohje on tarkoitettu rakennusten ylläpidosta vastaaville tahoille.

Kortti RT-tietoväylässä
Pääpiirustusten laatiminen
RT 103397

Tässä ohjekortissa annetaan ohjeita rakennuslupahakemukseen liitettävien pääpiirustuksien laatimisesta. Yleiset esitystapaohjeet on esitetty RT-ohjekortissa RT 103396 Rakennuspiirustukset. Esitystapaohjeita. Pääpiirustuksiin kuuluvan asemapiirustuksen laatimista käsittelee ohjekortti RT 103398 Asemapiirustuksen laatiminen. Rakennusluvan hakemiseen antaa ohjeita RT 11-10781 Luvan hakeminen rakentamiseen. Tämä ohjekortti on tarkoitettu rakennussuunnittelijoille ja soveltuvilta osin muidenkin suunnittelualojen suunnittelijoille


Kortti RT-tietoväylässä
LVI-kortisto
Putkistojen ja kanavien kannatus
RT 103447
31.3.2022

Tässä ohjekortissa esitetään lämmitys-, käyttövesi- ja viemäriputkien sekä ilmanvaihtokanavien kannatustapoja, kiinnityksiä rakenteisiin sekä kannatusvälejä. Kortissa otetaan kantaa myös kannatussuunnitelman tekoon. Tämä ohjekortti on tarkoitettu kannatusten suunnittelijoille, mutta se sisältää hyödyllistä tietoa myös urakoitsijoille, LVI-suunnittelijoille, rakennesuunnittelijoille ja tilaajille. Erikoisputkistot, esim. sprinkleri- ja kaasuputkistot sekä pakoputket, on kannatettava kyseisille putkistoille laadittujen erityisohjeiden mukaan.

Lataa kortti (pdf)


Kortti RT-tietoväylässä
Sähköajoneuvojen latauspisteet kiinteistöissä
RT 103404
7.1.2022

Ohjekortissa esitetään perustietoja sähköajoneuvojen latauspisteistä ja sähköajoneuvojen lataukseen liittyvää tekniikkaa sekä käsitellään erityyppisissä kiinteistöissä huomioitavia asioita, jotta latauspiste soveltuu tarkoitettuun käyttöön. Ohjeessa käsitellään sähköautojen latauspisteisiin liittyvää lainsäädäntöä, latauksen kestoa ja tarvetta, latauspisteiden määrää ja sijoittelua sekä latauspisteiden suunnittelua, mitoitusta ja latausjärjestelmän rakentamista. Myös päätöksentekoa ja kustannusten kohdentumista asunto-osakeyhtiössä käsitellään.

Kortti RT-tietoväylässä
Pumppaamot
RT 103405
10.12.2021

Tässä ohjekortissa käsitellään kiinteistöjen jäte-, hule- ja perusvesipumppaamoita. Tämä ohjekortti on tarkoitettu LVI-suunnittelijoille, mutta se sisältää hyödyllistä tietoa myös tilaajille ja urakoitsijoille. LVI-suunnittelun kannalta esitetään eri pumppaamoiden mitoitus- ja suunnittelutietoja. Tämä ohjekortti ei sellaisenaan sovellu teollisuusprosessien tai kunnallisen vesihuollon pumppaamoiden vaatimuksiin, jotka määritellään aina tapauskohtaisesti.

Kortti RT-tietoväylässä
Rakennuspiirustukset. Esitystapaohjeita
RT 103396
10.11.2021

Tässä RT-ohjekortissa käsitellään rakennuspiirustusten yleisiä esitystapaohjeita. Rakennuspiirustuksella tarkoitetaan tässä yhteydessä rakennussuunnitelman esittämiseen käytettävää, varsinkin arkkitehtisuunnittelun alaan kuuluvaa piirustusta. Ohjekortti on tarkoitettu rakennussuunnittelijoille ja soveltuvin osin myös muiden suunnittelualojen suunnittelijoille. Samat periaatteet koskevat kaikkia suunnittelualoja, mutta eri suunnittelualoilla voi olla niitä täydentäviä omia esitystapakäytäntöjä.

Kortti RT-tietoväylässä
Asemapiirustuksen laatiminen
RT 103398
10.11.2021

Tässä ohjekortissa annetaan ohjeita rakennuspiirustuksiin kuuluvien asemapiirustusten laadinnasta, esitystavoista ja sisällöstä. Asemapiirustus on osa rakennusluvan hakemisessa tarvittavia pääpiirustuksia, joita on käsitelty RT-ohjekortissa RT 103397 Pääpiirustusten laatiminen. Yleiset esitystapaohjeet on esitetty RT-ohjekortissa RT 103396 Rakennuspiirustukset. Esitystapaohjeita. Tämä ohjekortti on tarkoitettu rakennussuunnittelijoille ja soveltuvilta osin muidenkin suunnittelualojen suunnittelijoille.

Kortti RT-tietoväylässä
Tunnisteet, symbolit ja tekstilyhenteet rakennuspiirustuksissa
RT 103399
10.11.2021

Tässä ohjekortissa käsitellään rakennuspiirustusten tekstimuotoisia tunnuksia, tekstilyhenteitä ja symboleita sekä lisämääresymboleita. Ohjekortti on tarkoitettu rakennussuunnittelijoille ja soveltuvilta osin muidenkin suunnittelualojen suunnittelijoille.

Kortti RT-tietoväylässä
Asuntoyhtiön korjaushanke
RT 103368
27.8.2021

Ohjeessa esitetään asunto-osakeyhtiön korjaushankkeen tyypilliset vaiheet ja niihin liittyvät keskeiset toimet. Ohje on tarkoitettu isännöitsijöille, projektinjohtajille, urakoitsijoille, asunto-osakeyhtiöiden hallituksille ja muille korjaushankkeisiin osallistuville. Tätä ohjetta voidaan soveltaa myös muiden kuin asunto-osakeyhtiömuotoisten kiinteistöjen korjaushankkeissa.

Korjaushankkeiden läpivienti ja onnistuminen vaatii usean osapuolen panosta ja monipuolista osaamista. Isännöitsijän, projektinjohtajan, suunnittelijoiden, asunto-osakeyhtiön hallituksen ja muiden korjaamiseen osallistuvien on tiedettävä hankkeen vaiheet sekä eri osapuolten tehtävät ja vastuut, jotta hankkeessa saavutetaan asetetut tavoitteet.
Tässä ohjekortissa on esitetty asunto-osakeyhtiön korjaushankkeissa yleisimmän eli kokonaisurakan periaatteellinen vaiheistus.

Kortti RT-tietoväylässä
Pistepilviaineisto suunnittelun lähtötietona ja inventointimallintaminen
RT 103375
20.8.2021

Tässä ohjekortissa käsitellään pistepilviaineistojen hyödyntämistä rakennussuunnittelun lähtötietona ja rakennuksen lähtötilanteen mallintamista eli inventointimallintamista. Inventointimallia tarkastellaan korjausrakentamisen näkökulmasta. Ohjekortissa käsitellään myös inventointimallintamisen tilaamista ja laadunvarmistusta. Ohjekortti on tarkoitettu tilaajille, inventointimallin tuottajille ja inventointimallin käyttäjille.

Kortti RT-tietoväylässä
Erottimet
RT 103351
24.5.2021

Tässä ohjekortissa käsitellään jäte- ja hulevesien öljyn- ja hiekanerottimia sekä keittiöiden ja elintarviketeollisuuden jätevesien rasvanerottimia. Tämä ohjekortti on tarkoitettu LVI-suunnittelijoille, mutta se sisältää hyödyllistä tietoa myös tilaajille ja urakoitsijoille.

LVI-suunnittelun kannalta esitetään eri järjestelmien mitoitus- ja suunnittelutietoja. Tämä ohjekortti ei sellaisenaan sovellu teollisuusprosessien erottimien mitoitukseen, joka tehdään aina tapauskohtaisesti.

Kortti RT-tietoväylässä
Poistoilmalämpöpumput. Pientalot
RT 103315
12.2.2021

Tässä RT-ohjekortissa esitetään perustietoja pientaloissa käytettävistä poistoilmalämpöpumppujärjestelmistä. Ohjekortti on tarkoitettu LVI-suunnittelijoille ja -urakoitsijoille.

Ohjekortin kanssa samaan aikaan on julkaistu suurissa kiinteistöissä poistoilman lämmöntalteenottoon tarkoitettuja lämpöpumppuja käsittelevä ohjekortti RT 103316.

Kortti RT-tietoväylässä
KH-kortisto
Sähkö- ja tietoteknisten järjestelmien kuntoarvio ja -tutkimus
RT 103439
30.3.2022
Kortti RT-tietoväylässä

Ohjekortissa esitetään sähkö- ja tietoteknisten järjestelmien kuntoarviosta ja -tutkimuksesta ja annetaan ohjeita niiden tekemiseen. Ohjeessa käsitellään kuntotutkimusohjelman suunnittelua, mittauksia ja näytteiden ottoa sekä kenttätyön suorittamista ja tutkimusraporttia. Ohjekortti on ensisijaisesti tarkoitettu ohjeeksi sähkö- ja tietoteknisten järjestelmien kuntotutkijoille. Sen tiedoista on hyötyä myös suunnittelijoille, rakentajille ja tilaajille.


Sähköajoneuvojen latauspisteet kiinteistöissä
RT 103404
7.1.2022
Kortti RT-tietoväylässä

Ohjekortissa esitetään perustietoja sähköajoneuvojen latauspisteistä ja sähköajoneuvojen lataukseen liittyvää tekniikkaa sekä käsitellään erityyppisissä kiinteistöissä huomioitavia asioita, jotta latauspiste soveltuu tarkoitettuun käyttöön. Ohjeessa käsitellään sähköautojen latauspisteisiin liittyvää lainsäädäntöä, latauksen kestoa ja tarvetta, latauspisteiden määrää ja sijoittelua sekä latauspisteiden suunnittelua, mitoitusta ja latausjärjestelmän rakentamista. Myös päätöksentekoa ja kustannusten kohdentumista asunto-osakeyhtiössä käsitellään.

Pumppaamot
RT 103405
10.12.2021
Kortti RT-tietoväylässä

Tässä ohjekortissa käsitellään kiinteistöjen jäte-, hule- ja perusvesipumppaamoita. Tämä ohjekortti on tarkoitettu LVI-suunnittelijoille, mutta se sisältää hyödyllistä tietoa myös tilaajille ja urakoitsijoille. LVI-suunnittelun kannalta esitetään eri pumppaamoiden mitoitus- ja suunnittelutietoja. Tämä ohjekortti ei sellaisenaan sovellu teollisuusprosessien tai kunnallisen vesihuollon pumppaamoiden vaatimuksiin, jotka määritellään aina tapauskohtaisesti.

Rakennuspiirustukset. Esitystapaohjeita
RT 103396
10.11.2021
Kortti RT-tietoväylässä

Tässä RT-ohjekortissa käsitellään rakennuspiirustusten yleisiä esitystapaohjeita. Rakennuspiirustuksella tarkoitetaan tässä yhteydessä rakennussuunnitelman esittämiseen käytettävää, varsinkin arkkitehtisuunnittelun alaan kuuluvaa piirustusta. Ohjekortti on tarkoitettu rakennussuunnittelijoille ja soveltuvin osin myös muiden suunnittelualojen suunnittelijoille. Samat periaatteet koskevat kaikkia suunnittelualoja, mutta eri suunnittelualoilla voi olla niitä täydentäviä omia esitystapakäytäntöjä.

Tunnisteet, symbolit ja tekstilyhenteet rakennuspiirustuksissa
RT 103399
10.11.2021
Kortti RT-tietoväylässä

Tässä ohjekortissa käsitellään rakennuspiirustusten tekstimuotoisia tunnuksia, tekstilyhenteitä ja symboleita sekä lisämääresymboleita. Ohjekortti on tarkoitettu rakennussuunnittelijoille ja soveltuvilta osin muidenkin suunnittelualojen suunnittelijoille.

Asuntoyhtiön korjaushanke
RT 103368
27.8.2021
Kortti RT-tietoväylässä

Ohjeessa esitetään asunto-osakeyhtiön korjaushankkeen tyypilliset vaiheet ja niihin liittyvät keskeiset toimet. Ohje on tarkoitettu isännöitsijöille, projektinjohtajille, urakoitsijoille, asunto-osakeyhtiöiden hallituksille ja muille korjaushankkeisiin osallistuville. Tätä ohjetta voidaan soveltaa myös muiden kuin asunto-osakeyhtiömuotoisten kiinteistöjen korjaushankkeissa.

Korjaushankkeiden läpivienti ja onnistuminen vaatii usean osapuolen panosta ja monipuolista osaamista. Isännöitsijän, projektinjohtajan, suunnittelijoiden, asunto-osakeyhtiön hallituksen ja muiden korjaamiseen osallistuvien on tiedettävä hankkeen vaiheet sekä eri osapuolten tehtävät ja vastuut, jotta hankkeessa saavutetaan asetetut tavoitteet.
Tässä ohjekortissa on esitetty asunto-osakeyhtiön korjaushankkeissa yleisimmän eli kokonaisurakan periaatteellinen vaiheistus.

Taide rakennushankkeessa
RT 103380
26.8.2021
Kortti RT-tietoväylässä

Tässä ohjekortissa käsitellään taidehankkeiden toteuttamista osana rakennushanketta. Ohje sisältää perustiedot taiteen hankinta- ja rahoitustavoista sekä taiteen kytkemisestä rakentamisprosesseihin hankesuunnittelusta teoksen luovutukseen ja ylläpitoon. Ohjeessa kuvataan osapuolien rooleja ja tehtäviä sekä annetaan tietoja taidehankkeiden suunnittelun ja toteutuksen käytännön vaatimuksista. Ohjeen tavoitteena on palvella kaikkia hankkeissa mukana olevia tahoja ja sitä voidaan soveltaa sekä talonrakennus- että infrarakennushankkeisiin.

Pistepilviaineisto suunnittelun lähtötietona ja inventointimallintaminen
RT 103375
20.8.2021
Kortti RT-tietoväylässä

Tässä ohjekortissa käsitellään pistepilviaineistojen hyödyntämistä rakennussuunnittelun lähtötietona ja rakennuksen lähtötilanteen mallintamista eli inventointimallintamista. Inventointimallia tarkastellaan korjausrakentamisen näkökulmasta. Ohjekortissa käsitellään myös inventointimallintamisen tilaamista ja laadunvarmistusta. Ohjekortti on tarkoitettu tilaajille, inventointimallin tuottajille ja inventointimallin käyttäjille.

Hissitilat
RT 103365
9.6.2021
Kortti RT-tietoväylässä

Tässä ohjeessa esitetään hissien ja hissitilojen suunnitteluohjeita painottuen käyttö- ja huoltoturvallisuuteen. Standardi SFS-EN 81-20 asettaa turvallisuusvaatimukset hissien valmistukselle ja asennukselle ja koskee kaikkia 31.8.2017 jälkeen käyttöön otettuja hissejä. Sitä aiemmin käyttöön otettuihin hisseihin sovellettiin standardeja SFS-EN 81-1 ja SFS-EN 81-2.

Muita hissien suunnitteluohjeita, mm. hissien valintaan, lukumäärään, modernisointiin ja jälkiasennukseen on RT-hissiohjekorttisarjan muissa ohjekorteissa. Ohje hissikuilun ylätilasta kohdassa 6.3 on toukokuussa 2021 muutettu.

Erottimet
RT 103351
24.5.2021
Kortti RT-tietoväylässä

Tässä ohjekortissa käsitellään jäte- ja hulevesien öljyn- ja hiekanerottimia sekä keittiöiden ja elintarviketeollisuuden jätevesien rasvanerottimia. Tämä ohjekortti on tarkoitettu LVI-suunnittelijoille, mutta se sisältää hyödyllistä tietoa myös tilaajille ja urakoitsijoille.

LVI-suunnittelun kannalta esitetään eri järjestelmien mitoitus- ja suunnittelutietoja. Tämä ohjekortti ei sellaisenaan sovellu teollisuusprosessien erottimien mitoitukseen, joka tehdään aina tapauskohtaisesti.

Ratu-kortisto
Olosuhteiden hallinta rakentamisessa
Ratu S-1236
10.12.2021
Kortti RT-tietoväylässä

Ohjeessa esitetään menetelmiä olosuhteiden hallinnan tueksi rakennushankkeen suunnittelu-, toteutus- ja valvontavaiheessa. Ohjeessa käydään läpi, miten eri olosuhdetekijät vaikuttavat tuotantoon ja millä toimenpiteillä näihin voidaan varautua. Ohjeen lopussa esitetään esimerkki työmaan kosteudenhallintasuunnitelmasta.

Rakennuspiirustukset. Esitystapaohjeita
RT 103396
10.11.2021
Kortti RT-tietoväylässä

Tässä RT-ohjekortissa käsitellään rakennuspiirustusten yleisiä esitystapaohjeita. Rakennuspiirustuksella tarkoitetaan tässä yhteydessä rakennussuunnitelman esittämiseen käytettävää, varsinkin arkkitehtisuunnittelun alaan kuuluvaa piirustusta. Ohjekortti on tarkoitettu rakennussuunnittelijoille ja soveltuvin osin myös muiden suunnittelualojen suunnittelijoille. Samat periaatteet koskevat kaikkia suunnittelualoja, mutta eri suunnittelualoilla voi olla niitä täydentäviä omia esitystapakäytäntöjä.

Tunnisteet, symbolit ja tekstilyhenteet rakennuspiirustuksissa
RT 103399
10.11.2021
Kortti RT-tietoväylässä

Tässä ohjekortissa käsitellään rakennuspiirustusten tekstimuotoisia tunnuksia, tekstilyhenteitä ja symboleita sekä lisämääresymboleita. Ohjekortti on tarkoitettu rakennussuunnittelijoille ja soveltuvilta osin muidenkin suunnittelualojen suunnittelijoille.

Asuntoyhtiön korjaushanke
RT 103368
27.8.2021
Kortti RT-tietoväylässä

Ohjeessa esitetään asunto-osakeyhtiön korjaushankkeen tyypilliset vaiheet ja niihin liittyvät keskeiset toimet. Ohje on tarkoitettu isännöitsijöille, projektinjohtajille, urakoitsijoille, asunto-osakeyhtiöiden hallituksille ja muille korjaushankkeisiin osallistuville. Tätä ohjetta voidaan soveltaa myös muiden kuin asunto-osakeyhtiömuotoisten kiinteistöjen korjaushankkeissa.

Korjaushankkeiden läpivienti ja onnistuminen vaatii usean osapuolen panosta ja monipuolista osaamista. Isännöitsijän, projektinjohtajan, suunnittelijoiden, asunto-osakeyhtiön hallituksen ja muiden korjaamiseen osallistuvien on tiedettävä hankkeen vaiheet sekä eri osapuolten tehtävät ja vastuut, jotta hankkeessa saavutetaan asetetut tavoitteet.
Tässä ohjekortissa on esitetty asunto-osakeyhtiön korjaushankkeissa yleisimmän eli kokonaisurakan periaatteellinen vaiheistus.

Betonin suhteellisen kosteuden mittaus
RT 103333
22.4.2021
Kortti RT-tietoväylässä

Tässä ohjekortissa esitetään betonirakenteiden suhteellisen kosteuden mittaus tarkkuustekijöineen seuraavilla menetelmillä: porareikämittaus, näytepalamittaus, jaksoittain luettavat seurantamittaukset sekä jatkuvatoimiset seurantamittaukset.

Kortissa annetaan lisäksi yleisohjeita eri tilanteissa tehtäville mittauksille sekä mittaustulosten tulkinnalle. Ohjetta voidaan soveltaa myös muiden kiviaineisten materiaalien, kuten muurattujen rakenteiden ja tasoitteiden kosteusmittauksiin.

Allianssimalli hankkeen toteutusmuotona. Palveluntuottajien hankintamenettely
RT 103240
26.11.2020
Kortti RT-tietoväylässä

Ohjekortissa esitetään allianssihankkeen hankintamenettelyn suositeltavat toimintamallit, valintaperusteet ja keskeiset allianssin hankinnan onnistumiseen vaikuttavat tekijät. Ohjetta voidaan soveltaa sekä julkisiin että yksityisiin hankintoihin. Ohjekortin lähtökohtana on, että julkisissa hankinnoissa sekä hankintayksikön että palveluntarjoajien oletetaan tuntevan voimassa olevan hankintalainsäädännön määräykset ja soveltamisperiaatteet sekä toimivan niiden mukaisesti.

Allianssilla tarkoitetaan allianssisopimuksissa sovitun hankkeen suunnittelusta, toteutuksesta ja muista tehtävistä vastaavien sopimusosapuolten (tilaajan ja palveluntuottajien) muodostamaa organisaatiota, joka vastaa hankkeen kehittämisestä, toteuttamisesta ja jälkivastuusta yhdessä. Allianssi jakaa hankkeeseen liittyvät riskit ja hyödyt kaupallisten ehtojen mukaan sekä noudattaa tiedon avoimuuden periaatteita kiinteää yhteistyötä toteuttaen.

Allianssihankkeeseen sopimusasiakirjat ja ohjekortit kuvaavat allianssimallin yhteisen suomalaisen käsitteistön ja allianssimallin toteutusmuotona ja toimivat ohjeena rakennuttajille, konsulteille, suunnittelijoille, urakoitsijoille ja muille osapuolille allianssimallilla toteutettavan hankkeen suunnittelussa ja läpiviennissä.

Allianssimallilla toteutettavaan rakennushankkeeseen on laadittu seuraavat RT-sopimusasiakirjat:

- RT 80354 Rakennushankkeen allianssisopimus

- RT 80355 Kehitysvaiheen allianssisopimus

- RT 80356 Toteutusvaiheen allianssisopimus

- RT 80357 Allianssin kaupalliset ehdot

- RT 80358 Allianssin korvattavat kustannukset

- RT 103199 Allianssin yleiset sopimusehdot

Sopimusehdot ja siihen liittyvät lomakkeet ovat ostettavissa sähköisessä muodossa Sopimuslomake Net -palvelussa. Tutustu Sopimuslomake Net -palvelun laajaan asiakirjavalikoimaan osoitteessa www.sopimuslomake.net. Palvelussa useita eri maksuvaihtoehtoja; vuosilisenssi, arvolisenssi ja verkkopankkimaksu.

Uimahallit. Tilaajan ohje
RT 103270
26.11.2020
Kortti RT-tietoväylässä

Ohjekortti on laadittu tilaajille ja rakennuttajille uimahallihankkeiden valmisteluun ja toteutukseen liittyvien erityispiirteiden huomioon ottamiseksi. Ohjekortti soveltuu myös uimahallihankkeiden suunnittelijoille, urakoitsijoille ja valvojille. Ohjekortti soveltuu käytettäväksi uimahallien uudisrakentamis- ja perusparannushankkeissa sekä soveltuvin osin kylpylöiden rakennushankkeissa.

Ohjekorttisarjaan sisältyy myös
• RT 103297 Uimahallihankkeen hanketyökalu alustavaan laajuuden ja kustannusten määrittämiseen (soveltuu korjaushankkeisiin vain poikkeuksellisen suurissa korjausasteissa)
• RT 103264 Uimahallin pääsuunnittelun tehtäväluettelo. Pääsuunnittelun tehtäväluettelon PS18 soveltaminen
• RT 103265 Uimahallin arkkitehtisuunnittelun tehtäväluettelo. Arkkitehtisuunnittelun tehtäväluettelon ARK18 soveltaminen
• RT 103266 Uimahallin rakennesuunnittelun tehtäväluettelo. Rakennesuunnittelun tehtäväluettelon RAK18 soveltaminen
• RT 103267 Uimahallin taloteknisen suunnittelun tehtäväluettelo. Taloteknisen suunnittelun tehtäväluettelon TATE18 soveltaminen
• RT 103268 Uimahallin vedenkäsittelysuunnittelun tehtäväluettelo
• RT 103269 Uimahallin paloturvallisuussuunnittelun tehtäväluettelo.