Etusivu » Ajankohtaista » Uutiset ja tiedotteet » Lehdistötiedotteet » Nyt tarjolla tehokkaita työkaluja julkisiin rakentamisen hankintoihin

Nyt tarjolla tehokkaita työkaluja julkisiin rakentamisen hankintoihin


Uusi hankintalaki mahdollistaa tuottavuuden ja laadun parantamiseen tähtäävien innovaatioiden ja yhteistyötä korostavien toimintamallien hyödyntämisen entistä paremmin julkisissa hankinnoissa. Ympäristöministeriö, Kuntaliitto, Rakli, Rakennustieto, SKOL ja Kuntarahoitus vievät parhaillaan läpi yhdeksän kaupungin seminaarikiertuetta, jossa esitellään uuden hankintalain tuomia mahdollisuuksia, julkisten hankintojen työkaluksi kehitettyä Rakennustiedon uutta RT-ohjesarjaa, ympäristöministeriön vähähiilisyyden kriteereiden opasta, vihreää rahoitusta sekä kestävän kehityksen mukaista rakentamista edistävää kotimaista RTS-ympäristöluokitusta.

Julkisten rakennushankintojen osuus noin 33 miljardin euron vuosittaisista hankintailmoituksista Suomessa on noin seitsemän miljardia euroa. Kuntien hankinnoista huomattava osa on rakennusinvestointeja. Kunnat ovat yhdessä jopa valtiota suurempi rakennuttaja, ja siksi kuntien hankintojen tehostaminen on ensiarvoisen tärkeää. Uusi hankintalaki avaa tähän uusia mahdollisuuksia.

”Kunnat ostavat näihin investointeihin liittyviä tuotteita ja palveluita yhä enemmän yksityisiltä markkinoilta. Vuoden 2017 alussa voimaan astunut uusi hankintalaki on huomattavasti aiempaa joustavampi. Se mahdollistaa innovaatiokumppanuuden kaltaisten uusien hankintamuotojen käytön, kun aikaisemmin innovaatio-osuus piti kilpailuttaa erikseen esikaupallisena hankintana ennen varsinaisen hankinnan kilpailuttamista. Myös kunnan strategiset yhteiskunnalliset tavoitteet, kuten työllisyys, kestävä kehitys tai innovaatioiden edistäminen voidaan ottaa huomioon julkisissa hankinnoissa”, johtava lakimies Katariina Huikko Suomen Kuntaliitosta sanoo.

Puoli päivää kestävät tilaisuudet ovat maksuttomia ja suunnattu ensisijaisesti kaupunkien, kuntien ja muiden julkisten tahojen rakennuttajille, hankinta-asiantuntijoille sekä julkisiin rakennushankkeisiin osallistuville yrityksille. Vantaalla, Jyväskylässä, Turussa, Oulussa, Rovaniemellä ja Tampereella jo pidetyt tilaisuudet ovat osoittaneet, että fiksun julkisen rakentamisen työkaluille on selvästi kiinnostusta ja kysyntää. Seuraavaksi vuorossa ovat Kouvola 23.3.2018 ja Pori 10.4.2018.

Lakiuudistuksen tavoitteina olivat myös kilpailutuksen sähköistäminen sekä pienten ja keskisuurten yritysten aseman parantaminen.

Tiukin säätely koskee yli 5,548 miljoonan euron ylittäviä hankintoja, jotka on kilpailutettava EU-tasolla. Kansallisten hankintojen säätely on Katariina Huikon mukaan merkittävästi aiempaa kevyempi ja joustavampi.

”Hankintayksikkö voi tehdä markkinakartoituksen hankinnan valmistelua varten ja käydä dialogia eri toimijoiden kanssa ennen kuin hankintailmoitus julkaistaan. Näin voidaan hakea yhdessä esimerkiksi keinoja joilla innovaatioita ja vaikuttavuutta voidaan edistää. Neuvojen käyttäminen ei saa johtaa kilpailun vääristymiseen tai avoimuuden ja syrjimättömyyden vaarantumiseen”, Katariina Huikko sanoo. Tarjous voidaan valita kokonaistaloudellisesti edullisimmalla ratkaisulla. Kokonaistaloudellisuudessa voidaan huomioida myös esimerkiksi kunnan strategisten tavoitteiden toteutuminen ja elinkaaritaloudellisuus tai muita tarjouspyynnössä määriteltyjä kriteerejä.

”Tällä hetkellä pinnalla ovat tulosperusteisuus ja vaikuttavuus niin että hankinnoissa ostetaan tuloksia suoritteiden sijaan. Tämä tarkoittaa pääoman tietoista suuntaamista toimintaan, jolla tavoitellaan sekä taloudellista tuottoa että mitattavaa hyvinvoinnin lisäystä tai ympäristöllistä hyötyä. Tähän voidaan soveltaa erilaisia malleja kuten palkkio-, kannuste- ja suoritustasomalleja”, Huikko sanoo.

Uusia työkaluja laadun ja tuottavuuden kehittämiselle

Tilaajien ja omistajien yhteistyöjärjestön RAKLI ry:n tekninen johtaja Mikko Somersalmi kertoo esityksessään miten uudet yhteistyötä tukevat toteutusmuodot edistävät innovaatioita ja miten niitä voidaan soveltaa käytännössä rakennushankkeisiin ja julkisiin hankintoihin.

”RAKLI on ollut aktiivisesti mukana työryhmissä kehittämässä Rakennustiedon työkaluja tilaajien näkökulmasta niin, että rakentamisen hankinnoissa voidaan saada enemmän tilaa laadun ja tuottavuuden kehittämiselle. RAKLI vastaa myös Rakennustiedon Sopimuslomake Netistä saatavien urakkasopimusten asiakirjamallien sisällön päivittämisestä, joihin haetaan jatkuvasti alalla yhdessä parhaita toimintatapoja”, Mikko Somersalmi kertoo.

Projektinjohtourakan ja projektinjohtopalvelusopimuksen sekä laskutyösopimuksen mallit ovat päivitettävänä. Projektinjohtourakassa tarkennetaan esimerkiksi lisä- ja muutostöiden käsittelyä ja kattohintaa.

”Pitkään työn alla ollut suomalaisen projektiallianssin sopimusasiakirjamalli on juuri ollut lausunnolla, lausuntoja käsitellään ja se on tarkoitus saada julkaistuksi kesään mennessä, Somersalmi kertoo.

”Toteutusmuodon valinnassa johtavat tilaajat käyttävät entistä enemmän yhteistyöurakkamuotoja silloin kun kyse on strategisista ja monimutkaisista hankkeista, joilla on suuri vaikuttavuus eikä kaikkia tietoja ole saatavilla ja riskejä nähtävissä kun hanke käynnistetään. Selkeämmissä rutiinihankkeissa taas perinteisempien hankemuotojen käyttö on hyvin perusteltua.”

Allianssimallissa sopimuksella pyritään tukemaan yhteistoimintaa ja innovaatioita ongelmien ratkaisemiseksi. Yhteisiä kannustinperiaatteita ja riskien jakoa voidaan ulottaa allianssin ydinryhmän lisäksi allianssin ulommalla kehällä oleville osapuolille.

”Johtavat tilaajat ovat lisänneet yhteistyömallien käyttöä, koska maailma monimutkaistuu ja muuttuu entistä nopeammin. Suuremman hankkeen suunnittelu valmiiksi useiden vuosien aikana ja toteuttaminen vasta sen jälkeen on vanhakantaista ajattelua. Rakennusalan tuottavuutta voidaan nostaa parhaiten osapuolten yhteisellä innovoinnilla ja vähentämällä rajapintoja, joissa rakennushankkeissa nykyisin paljon riidellään.”

Mikko Somersalmi korostaa, että tuottavuuden ja laadun kehittämisessä painopisteen tulee olla ihmisissä ja yhteisessä tekemisessä.

RT-ohjekortit avaavat uuden hankintalain mahdollisuudet

Liiketoimintajohtaja Jaana Matilainen Rakennustiedon Tietopalveluista kertoo, että uuteen hankintalakiin pohjautuvat RT-ohjeet suunnittelu- ja konsultointipalveluiden hankintaan on rakennettu tilaajille mahdollisimman käytännönläheiseksi työkaluksi, joka tukee tarkoituksenmukaisen hankintamenettelyn valintaa ja sen lain mukaista toteuttamista.

”Korttisarjan ensimmäinen ohje avaa pähkinänkuoressa uuden hankintalain ja sen mahdollistamat menettelyt erityyppisissä hankkeissa. Kun hankinnan tavoitteita on mietitty ja päädytään tiettyyn menettelyyn, voidaan poimia menettelykohtainen ohjekortti. Sen mukaan toimimalla hankinnan saa vietyä sujuvasti läpi niin, että uuden hankintalain tarjoamat mahdollisuudet ja vaatimukset tulevat huomioiduksi hankintaprosessin vaiheiden mukaisesti”, Jaana Matilainen avaa ohjesarjan työkalumaisuutta.

Ohjeissa esitellään kynnysarvot ja niiden mukaiset käytettävissä olevat hankintamenettelyt. Ohjeissa on myös suosituksia siitä millainen menettely hankkeisiin sopii esimerkiksi silloin, kun hankkeessa on kiireellinen aikataulu tai siihen liittyy tavanomaista suurempia riskejä ja epävarmuustekijöitä.

Ohjeissa jäsennetään hankintaprosessin keskeisiä vaiheita ja hankintalain sisältöä havainnollisilla kuvilla ja etenemiskaavioilla. Hankintaprosessin eri vaiheissa tehtävistä toimenpiteistä ja vaadittavista dokumenteista on tehty selkeitä muistilistoja.

”Ohjeissa käytetyt värikoodit helpottavat työtä, koska ne kertovat tekstin velvoittavuuden tason. Musta lihavoitu teksti on suoraan laista ja musta normaali ja kursivoitu teksti ovat lain valmisteluryhmän pohjalta koostettua täydentävää tekstiä. Vihreä teksti on toimikuntatyöskentelyn ja lausuntokierrosten asiantuntijahaastattelujen pohjalta kirjoitettuja suosituksia”, Matilainen sanoo.

Toimikuntatyöskentelyllä ja asiantuntijahaastatteluilla uuteen ohjekorttisarjaan on voitu sisällyttää myös suurten hankintayksiköiden asiantuntemus kuntakentän ja erityisesti pienten kuntien hyödynnettäväksi, joilla omat hankintaresurssit ja osaaminen ovat usein rajallisemmat.

”Hankintalakisarja auttaa hyödyntämään uuden hankintalain mahdollisuuksia esimerkiksi markkinakartoituksiin ja innovaatiokumppanuuteen. Se tuo myös tarjoajille ymmärrystä hankintalaista ja julkisen tilaajan prosessista, mikä varmasti osaltaan edistää yhteistyötä. Viime kädessä tämän työkalupakin tavoitteena on parantaa rakennetun ympäristön laatua ja tuottavuutta, joita me kaikki varmasti omalla tekemisellämme tavoittelemme”, Jaana Matilainen sanoo.

RT-ohjekortit auttavat kaikkia osapuolia keskittymään hankinnassa olennaisiin asioihin.

Ohjeissa avataan esimerkiksi tarjousten arvioinnin suunnittelua, jolla on suuri vaikutus hankintamenettelyn onnistumiseen, sekä kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen valintaa.

”Ohjekorttisarjassa on menettelykohtaisten ohjeiden lisäksi kansallisia hankintoja koskeva ohje. Työn alla on myös ohje suunnittelukilpailuista. Siinä sovitetaan alalla käytössä olevat suunnittelukilpailuja koskevat ohjeet uuteen hankintalakiin niin, että suunnittelukilpailun voi toteuttaa julkisissa hankinnoissa turvallisin mielin hankintalain mukaisesti ohjetta soveltamalla”, Jaana Matilainen kertoo.

Hankintoihin innovaatioita ja kestävää kehitystä

Kommenttipuheenvuorossaan SKOL ry:n toimitusjohtaja Helena Soimakallio toivoo, että uutta työkalupakkia hyödynnetään aktiivisesti.

”Suunnittelu- ja konsulttialan sekä koko rakennusalan kannalta päällimmäinen toive on, että uuden hankintalain mahdollistamaa tulosperusteisuutta, vaikuttavuutta ja vuorovaikutusta osapuolten kesken jo hankinnan valmisteluvaiheesta lähtien otetaan rohkeasti käyttöön. Toivottavasti työkalupakkiin kehitetään tulevaisuudessakin uusia menettelyjä ja keinoja, joilla esimerkiksi laatuvertailua voidaan edelleen helpottaa”, Helena Soimakallio sanoi.

Hän toteaa, että ainoastaan kuusi prosenttia julkisten hankkeiden sopimuksista sisältää nykyisin jonkinlaisen innovaatioelementin.

”Innovaatioissa on vielä mahtava potentiaali hyödynnettävissä ottamalla käyttöön uuden lain mukaisia menettelyjä”, Soimakallio sanoo.

Erityisasiantuntija Matti Kuittinen ympäristöministeriöstä esittelee kuntakiertueella kaksi ympäristöministeriön tuoretta julkaisua: Vihreän julkisen rakentamisen hankintaoppaan ja vähähiilisen rakentamisen hankintakriteerit.

”Olemme koonneet oppaisiin sen, miten uudella hankintalailla voidaan edistää ympäristöä säästäviä julkisia rakennushankkeita. Näitä julkisen rakentamisen suosituksia noudattamalla tilaajat, suunnittelijat ja rakentajat voivat valmistautua tulossa olevaan vielä suurempaan muutokseen, kun valmisteilla olevat uudet rakennusmääräykset astuvat voimaan 2020-luvun puolivälissä. Silloin rakennusten hiilijalanjälkeä tullaan ohjaamaan säädöksin. Enää ei katsota ainoastaan rakennuksen käytön aikaista energiatehokkuutta, vaan laajennetaan näkökulma rakennuksen koko elinkaaren aikaisen hiilijalanjäljen tarkastelemiseen”, Matti Kuittinen kertoo.

Hän muistuttaa, että ympäristönäkökulman huomioiminen hankinnoissa on tärkeää, koska rakennettu ympäristö on valtava resurssien kuluttaja.

”Yli puolet maapallon raaka-aineista kuluu rakentamiseen. Kaupungeissa käytetään kaksi kolmasosaa maapallon primäärienergiasta ja aiheutetaan kaksi kolmasosaa hiilidioksidipäästöistä”, Kuittinen sanoo.

”Jos jostain syystä maapallolla jatkettaisiin kuluttamista lineaarisesti, 2050-luvulla tarvittaisiin kahden maapallon resurssit tuottamaan raaka-aineita ja toisaalta neutraloimaan päästöjä ja jätteitä. Koska maapallon väkiluku kasvaa ja kaupungistuminen kiihtyy, tälle asialle on pakko tehdä jotain. Olisi hienoa jos Suomeen syntyisi ympäristömyönteisen suunnittelun ja rakentamisen osaamista, jolle on tulevaisuudessa kasvavaa kysyntää myös maailmanlaajuisesti”, Matti Kuittinen sanoo.

Uusi Suomen olosuhteisiin kehitetty ympäristötyökalu

Yhteiskuntavastuun asiantuntija Johanna Oikarinen Senaatti-kiinteistöistä esitteli RT-ympäristötyökalun ja RTS-ympäristöluokituksen käyttöä julkisissa hankinnoissa. Rakennustietosäätiö RTS sr:n muun muassa Senaatti-kiinteistöjen ja alan muiden keskeisten toimijoiden kanssa yhdessä kehittämä RTS-ympäristöluokitus on rakennushankkeiden tilaajille tarkoitettu helppokäyttöinen ja edullinen ohjaustyökalu ympäristövastuulliseen ja laadukkaaseen rakentamiseen.

”Senaatti-kiinteistöt haluaa olla strategiamme mukaisesti vastuullinen edelläkävijä. RT-ympäristötyökalulla voimme konkreettisesti ohjata uudis- ja peruskorjaushankkeitamme suunnittelu-, toteutus- ja ylläpitovaiheessa niin, että ne ovat entistä toimivampia ja turvallisempia ja täyttävät entistä paremmin kestävän kehityksen vaatimukset. Pyrimme jatkuvaan kehittämiseen niin, että jokainen hanke on aina hieman parempi kuin edellinen”, Johanna Oikarinen sanoo.

Kansainvälisiin standardeihin pohjautuvaan RT-ympäristötyökaluun on koottu yhteen suomalaiset parhaat käytännöt ja ohjeet, kuten rakennusten elinkaarimittarit (REM), Kuivaketju 10, Sisäilmastoluokitus ja M1-luokitus sekä keskeiset ohjeet hyvään ja kestävään rakentamiseen. Koska RT-ympäristötyökalu yhdistää olemassa olevia käytäntöjä ja ohjeita yhteen helppokäyttöiseen sovellukseen, sen käyttö ei aiheuta juuri ylimääräistä työtä rakennushankkeissa.

Senaatti-kiinteistöt on käyttänyt selainpohjaista RT-ympäristötyökalua vuonna 2016 kehitysvaiheessa neljässä pilottihankkeessa ja vuoden 2017 aikana useammassa hankkeessa. RT-ympäristötyökalu on osoittautunut hyödylliseksi ja Senaatti on päättänyt ottaa sen käyttöön kaikissa yli miljoonan euron hankkeissaan ja korjaushankkeissa, joissa on talotekniikkaa mukana.

Sekä julkiseen että yksityiseen rakentamiseen helppokäyttöiseksi ohjaustyökaluksi kehitetty RTS-ympäristöluokitus tarjoaa myös rakennuksen ympäristö- ja laatusertifioinnille huomattavasti edullisemman ja helpomman vaihtoehdon kuin ensisijaisesti kansainvälisten kiinteistösijoittajien tarpeisiin kehitetyt Leedin ja Breeamin kaltaiset raskaat ja ympäristökonsulttia edellyttävät kansainväliset ympäristösertifioinnit.

”RT-ympäristötyökalu ja RTS-ympäristöluokitus on kehitetty nimenomaan suomalaisiin olosuhteisiin ja tarpeisiin”, Johanna Oikarinen toteaa.

Järjestelmä on tehty mahdollisimman helpoksi käyttää ja edulliseksi, jotta esimerkiksi kunnat voivat hyödyntää sitä pienemmissäkin hankkeissaan.

”Tämä on hyvin havainnollisella ja konkreettisella tavalla hankkeen eri osapuolille tehtäviä ja vastuita jakava ohjaustyökalu, joka kannattaa ottaa käyttöön jo hankesuunnitteluvaiheesta lähtien”, Oikarinen sanoo.

Työkaluja ja lisätietoa julkisiin hankintoihin:

Julkisten hankintojen neuvontayksikön verkkosivut www.hankinnat.fi

RT-ohjesarjat löytyvät RT tietoväylästä rt.rakennustieto.fi

RT-ympäristötyökalu on saatavissa käyttöön Rakennustiedosta

Ympäristöministeriön oppaat verkkosivuilla www.ym.fi/vahahiilinenrakentaminen

Tampereen kaupungin innovatiivisten hankintojen työkalupakki verkkosivuilla www.innokylä.fi

Teksti: Sampsa Heilä
« takaisin

Tiedote 9.3.2018