Etusivu » Tietotuotteet » RYL-laatuvaatimukset » InfraRYL Net

InfraRYL -verkkopalvelu


InfraRYL Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset on julkaistu kirjoina sekä netissä osana Infra-kortistoa, jossa RYLin suuren tietomäärän hallinta on helppoa. Palvelu sisältää koko InfraRYL-laatuvaatimusjärjestelmän sekä Rakennusosa- ja hankenimikkeistön ja Määrämittausohjeen. Se tarjoaa infra-alan toimijoille kätevän sähköisen työkalun yleisten laatuvaatimusten käyttöön. Tieto on saatavissa helposti kaikkialla nettiyhteyden päässä.

InfraRYL-verkkopalvelu sisältyy Infra-kortistoon, josta lisätietoja löydät täältä ».
Yleiset ja yhteiset laatuvaatimukset kaikille infra-alan toimijoille

Rakennuttajille
Tie-, katu-, rata- ja vesihuoltohankkeiden määrittelyyn ja valvontaan sekä kunnostus- tai korjaustarpeen arviointiin, jossa voi hyödyntää erityisesti toimivuusvaatimuksia suunnitteluperusteina tai toimenpiderajoina.

Infrasuunnittelijoille
Yleinen työselostus, jota täydennetään hankekohtaisissa asiakirjoissa

Infraurakoitsijoille
Teknisten vaatimusten määrittämiseen hankkeen toteutuksessa sekä laadun todentamisessa

Materiaalivalmistajille
Materiaalien teknisten ja toimivuusvaatimusten määrittämiseen tuotekehityksen pohjaksi. Viittaukset ajan tasalla oleviin standardeihin.

InfraRYL on jaettu teknisiin vaatimuksiin ja toimivuusvaatimuksiin

Teknisissä vaatimuksissa asetetaan vaatimukset rakennustarvikkeille ja työn suoritukselle. Vaatimukset määritellään tarvikkeiden, alustan, työn, valmiin rakenteen ja kelpoisuuden osoittamisen osalta. Tekniset vaatimukset on jäsennetty Infra 2006 Rakennusosa- ja hankenimikkeistön 2.1 mukaan sekä urakoitsijan kustannuslaskennan ja työnohjauksen näkökulmasta. Rakenteen tulee täyttää tekniset vaatimukset valmistumishetkellä. Teknisiä vaatimuksia käytetään rakennusosien ja työvaiheiden laatua määritettäessä ja todettaessa ja niitä voidaan käyttää myös urakoitsijoiden laatujärjestelmissä.

Toimivuusvaatimukset koskevat rakenteen ja sen osien elinkaaren aikaista käyttäytymistä. Niissä kuvataan rakenteiden ja niiden osien käytön aikaiset vaatimukset. Toimivuusvaatimuksia voi käyttää rakenteiden suunnitteluperusteena uusien rakenteiden toteutuksessa sekä esimerkiksi toimenpiderajoina, kun arvioidaan kunnostus- tai korjaustarpeita. Verkkopalvelussa infrarakentamisen toimivuusvaatimukset on esitetty kirjoja laajemmin.

Teknisten vaatimusten jaottelu tietopalvelussa
• 10000 Maa-, pohja- ja kalliorakenteet
• 11000 Olevat rakenteet ja rakennusosat
• 12000 Pilaantuneet maat ja rakenteet
• 13000 Perustusrakenteet
• 14000 Pohjarakenteet
• 15000 Kallion tiivistys- ja lujitusrakenteet
• 16000 Maaleikkaukset ja -kaivannot
• 17000 Kallioleikkaukset, -kaivannot ja -tunnelit
• 18000 Penkereet, maapadot ja täytöt.

• 20000 Pinta- ja päällysrakenteet
• 21000 Päällysrakenteen osat ja radan alusrakennekerrokset
• 22000 Reunatuet, kourut, askelmat ja eroosiosuojaukset
• 23000 Kasvillisuusrakenteet
• 24000 Ratojen päällysrakenteet.

• 30000 Järjestelmät
• 31000 Vesihuollon järjestelmät
• 32000 Turvallisuusrakenteet ja opastusjärjestelmät
• 33000 Sähkö-, tele- ja konetekniset järjestelmät
• 34000 Lämmön- ja kaasunsiirtojärjestelmät.

• 40000 Rakennustekniset rakennusosat
• 41000 Erittelemättömät rakennustekniset rakennusosat
• 42000 Sillat
• 43000 Laiturit
• 44000 Perustus- ja tukirakenteet
• 45000 Ympäristörakenteet
• 46000 Rakennelmat ja kalusteet.

Toimivuusvaatimusten jaottelu tietopalvelussa

• 10000 Tierakenteet
• 20000 Katurakenteet
• 30000 Ratarakenteet
• 50000 Liikunta- ja virkistyspaikkojen rakenteiden tekniset toimivuusvaatimukset.

InfraRYL-verkkopalvelun etuja

 • Aina ajan tasalla, päivitykset julkaistaan heti
 • Vanhat versiot jäävät palveluun
 • Versionumero ja sen julkaisupäivämäärä näkyvät
 • Näytettävän sisällön rajausmahdollisuus (katu/tie/rata/viherrakenteet/vesihuolto)
 • Haun rajausmahdollisuus (tekniset vaatimukset/toimivuusvaatimukset/sisältö/kuvat/taulukot)
 • Rakennusosa- ja hankenimikkeistö, Määrämittausohje sisältyy palveluun myös lukukohtaisesti linkitettynä
 • Viitteet linkitetty
 • Näytä muutokset –toiminto näyttää muutokset kahden peräkkäisen version välillä (2010/1 alkaen)
 • Taulukko- ja kuvaluettelot, kuvat myös Autocad-kuvina
 • Palvelusta voi tulostaa pdf-tiedostoja luvusta tai luvusta alilukuineen
 • RT tuotetieto on linkitetty palveluun
Lisenssivaihtoehdot

Ryhmälisenssi
Ryhmälisenssi määrittelee yhtäaikaisten käyttäjien määrän. Kirjautuminen tapahtuu ryhmän yhteisellä käyttäjätunnuksella ja salasanalla.

Henkilökohtainen lisenssi
Jokaisella käyttäjällä on oma henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana.

IP-tunnistus
Palveluun voi kirjautua kätevästi myös IP-linkin kautta ilman tunnuksia (tilattava erikseen).

Lisätietoja
Asiakaspalvelun ja myynnin yhteystiedot »


InfraRYL Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset on julkaistu myös kirjoina
InfraRYL-kirjojen sisältö

Päällys- ja pintarakenteet

Maa-, pohja- ja kalliorakenteet

Osa 2 Järjestelmät ja täydentävät osat
Tekniset järjestelmät kuten vesihuoltojärjestelmät, sähkönsiirto- ja valaistusrakenteet, aidat, kaiteet, meluseinät, liikennemerkit ja liikennevalot

Osa 3 Sillat ja rakennustekniset osat
Sillat sekä erittelemättömät betoni-, teräs- ja puurakenteet

Osa 4 Liikunta- ja virkistyspaikkojen rakenteet
Ulkoliikuntapaikat

Rakennusosa- ja hankenimikkeistö, Määrämittausohje 2.1
Infra-alan yhtenäinen ja yhteinen nimikkeistö sekä sen pohjalta laadittu määrämittausohje, joka on tarkoitettu käytettäväksi mallinnettaessa suunnitelmaa kustannusten hallintaa ja tuotannon ohjausta varten

Tietolähteitä


Keskeisimpiä tietolähteitä InfraRYLiä laadittaessa ovat olleet esimerkiksi:

TYLT, Tiehallinnon julkaisu Tierakennustöiden yleiset laatuvaatimukset
KT 02, Suomen kuntaliiton Kunnallisteknisten töiden yleinen työselostus
RMYTL, Ratahallintokeskuksen laatimat Radan maarakennustöiden yleiset laatuvaatimukset ja työselostukset
VRT05, Viherrakentamisen työselitys
SYL ja SYL-R, Siltarakentamisen yleiset laatuvaatimukset

InfraRYL korvaa nämä julkaisut.

Infra

LisätietojaInfraRYL verkkopalvelun -toimintojen esittely
(.pdf 203 kt)

RT-infraselostus CD

Kirjat verkkokaupassa

InfraRYL. Päällys- ja pintarakenteet

InfraRYL. Maa-, pohja- ja kalliorakenteet

InfraRYL osa 2
InfraRYL osa 3
InfraRYL osa 4


Toimitus


projektipäällikkö
Katri Metsomäki
puh. 04577310351