Etusivu » Tietotuotteet » RT tietoväylä » Miten hyödynnät työssäsi?

Miten hyödynnät työssäsi?KÄYTÄNNÖN ESIMERKKEJÄ TIETOPALVELUIDEN KÄYTÖSTÄ


Vanhojen toimistotilojen muuttaminen nykyaikaa vastaaviksi

"Arkkitehtitoimistomme on keskittynyt pääasiassa toimitilojen suunnitteluun. Kohteena on usein rakennus, jonka vanhanaikaisia toimistotiloja muutetaan nykyaikaa vastaaviksi."

Toimistotilojen merkitys on muuttumassa. Ne ovat ennen kaikkea paikkoja, jossa voi kohdata muita ihmisiä – kollegoita, asiakkaita ja sidosryhmiä. Yksittäisen työpisteen vaatima tila on aiempaa pienempi, ja toimistojen pinta-alasta yhä suurempi osa on erilaisia neuvottelutiloja ja kohtaamispaikkoja. Eteen tulee usein uusien toimintojen sopeuttaminen vanhaan tilajakoon ja siten työtilan ja työpisteen yksityiskohtainen suunnittelu.

Ytimekkäät suunnitteluohjeet löytyvät uudesta RT-ohjesarjasta Toimistotilat, jossa pureudutaan erilaisiin uusiin toimistotyyppeihin, niiden tilantarpeisiin sekä erilaisiin huomioitaviin asioihin kuten akustiseen suunnitteluun, sisäilmastoon sekä tietotekniikkaan.

Toimistotilojen suunnittelun uusia ohjeita:
RT 95-11151 Toimistotilat, yleiset suunnitteluperusteet
RT 95-11152 Toimistotilat, tilasuunnittelu
RT 95-11153 Toimistotilat, työpistesuunnittelu

Julkisivukorjaus - mitä tehdä julkisivun ongelma-aineiden kanssa?


"Nyt tuli vastaan erilainen kohde, johon tutut vakioratkaisut eivät sovellu. Vaikka työhön on tullut jo tietty rutiini, tulee aika ajoin vastaan kohteita joissa tarvitaan lisätietoa. Kuten tämän hetkisen kohteeni julkisivu, jossa arvellaan olevan PCB:tä."

Jani avaa Ratu-kortiston, josta hän etsii vaarallisten aineiden purkuohjeita ja löytää tarvitsemansa: purkutöihin liittyviä ohjekortteja. Purkuohjeessa (Ratu 82-0382) ei ole purkutyömenekkejä, koska kohdekohtaiset vaihtelut ovat suuria, mutta menetelmän vaiheista saa käsityksen työn vaativuudesta. Tällä pääsee hyvin eteenpäin.

Purkutöihin liittyviä Ratu-ohjeita:
Ratu S-1221 Purkutöiden suunnittelu. Purkusuunnitelma ja purkutöiden tehtäväsuunnittelu
Ratu 82-0347 Asbestia sisältävien rakenteiden purku. Menetelmät
Ratu 82-0379 Purkutyö. Menekit ja menetelmät
Ratu 82-0381 Kivihiilipikeä sisältävien rakenteiden purku. Osastointimenetelmä. Menetelmät
Ratu 82-0382 PCB:tä ja lyijyä sisältävien saumausmassojen purku. Menetelmät
Ratu 82-0383 Kosteus- ja mikrobivaurioituneiden rakenteiden purku. Menetelmät
Ratu 82-0384 Tavanomaiset purkutyöt. Vaaralliset aineet - käsittely ja suojaus. Menetelmät

Energiatodistus, milloin tarvitaan ja kuka sen laatii?


"Isännöimieni rivitalokohteiden energiatodistukset eivät ole enää voimassa vuoden 2014 jälkeen. Kuinka pitäisi toimia? Milloin tarvitaan uudet energiatodistukset? Voinko itse laatia energiatodistuksen?"

Vanhoihin rivitaloihin (kolme tai useampia asuinhuoneistoja käsittävä asuinrivitalo tai asuinrakennusryhmä) sovelletaan energiatodistuslakia 50/2013 1.7.2014 alkaen. Voimassa olevat energiatodistukset pysyvät voimassa vuoden 2007 energiatodistuslaissa säädetyn ajan. Osana isännöitsijäntodistusta annetut energiatodistukset ovat kuitenkin voimassa vuoden 2014 loppuun.

Energiatodistus laaditaan rakennukselle ja se tarvitaan, kun rakennus tai sen osa otetaan käyttöön, myydään tai vuokrataan. Energiatodistuksen saa lain mukaan laatia vain pätevöitynyt henkilö, eli isännöitsijä ei voi enää itse laatia energiatodistusta, ellei hänellä ole riittävää koulutusta tai työkokemusta ja ellei hän ole suorittanut vaadittavaa tenttiä.

LVI-kortistosta löytyy kootusti kaikki energiatodistuksiin liittyvä tieto, energiatodistuslomakkeet sekä linkitykset Ympäristöministeriön, ARAn ja Motivan sivuille.

Energiatodistukseen liittyvät LVI-ohjeet ja työkalut:
LVI 02-10528 Energiatodistus; Sisältää lain 50/2013 sekä YM:n asetuksen 176/2013 ja Valtioneuvoston asetuksen 170/2013 oleelliset tiedot tiivistettynä.
LVI 30049; energiatodistuslomakkeet
LVI RakMK-00466 D3 Rakennusten energiatehokkuus
LVI RakMK-00524 D5 Rakennuksen energiankulutuksen ja lämmitystehontarpeen laskenta

Kuntoarvion päivitys ja tarpeellisuus


"Hoitamalleni kiinteistölle on tehty kuntoarvio viimeksi vuonna 2001. Tulevia korjaustarpeita silmälläpitäen kuntoarvio pitäisi päivittää ja perustella prosessi sekä sen tarpeellisuus ko. taloyhtiölle"

KH-kortistosta löytyy valmiita koosteita kiinteistönpidon eri hankkeisiin. Valmiiksi kootut hankekokonaisuudet helpottavat ja nopeuttavat tiettyyn aiheeseen liittyvien ohjeiden, säännöksien ja tuotteiden löytymistä. Kiinteistön kunnon arviointiin liittyvä ohjeistus on koottu hankekokonaisuuteen Kiinteistön kuntoarvion, kuntotarkastuksen ja huoltokirjan laadinta.

Tilaajana saat ohjeista tiedot mm. kuntoarvion käytöstä, laajuudesta, tilaamisesta ja raportoinnista. Ohjeissa korostetaan kuntoarvioijien pätevyysvaatimuksia sekä tilaajan omaa panosta kuntoarvion onnistumisessa. Kuntoarvioija löytää ohjeet mm. kuntoarvion tavoitteiden asettamiseen, sisältöön sekä laajuuteen.

KH-kortistossa hakukenttään kirjoittamalla ”kuntoarvio”, saat tulokseksi muita aiheeseen liittyä ohjeita. Esimerkiksi ohjeessa KH 90-00403 Kiinteistön tekniset käyttöiät ja kunnossapitojaksot esitetään rakenteiden, aluerakenteiden ja LVIA-järjestelmien keskimääräiset tekniset käyttöiät, tarkastusvälit, huoltovälit ja kunnossapitojaksot. Palvelusta saat myös kuntoarviointiin liittyvät asiakirjat ja lomakkeet

Kuntoarvioon liittyvät KH-ohjeet:
KH 90-00534 Asuinkiinteistön kuntoarvio. Tilaajan ohje. (2013)
KH 90-00535 Asuinkiinteistön kuntoarvio. Kuntoarvioijan ohje. (2013)
KH 90-00495 Kiinteistön kuntoarvio. Kuntoluokan määräytyminen. (2012)
KH 90-00403 Kiinteistön tekniset käyttöiät ja kunnossapitojaksot

Kuntoarviointiin liittyvät asiakirjat ja lomakkeet löytyvät Sopimusasiakirjat-osiosta linkitettyinä suoraan Sopimuslomake Net- palveluun:
KH 90041 Asuinkiinteistön kuntoarvio. Tarjouspyyntö
KH 90042 Asuinkiinteistön kuntoarvio. Asukaskysely
KH 90043 Kiinteistön kunnossapitosuunnitelma (PTS)

Historiallisen puutarhan uusi käyttö – mitä saa rakentaa ja kuka päättää?


"Kunnassani on kaunis vanha puisto. Alueelle suunnitellaan uutta toimintaa ja nyt pitäisi selvittää, mikä on puiston status, voiko sinne rakentaa uutta ja mitä voi tehdä olemassa oleville rakenteille ja kasvillisuudelle."

Kattavaa valtakunnallista inventointitietokantaa suojelluista historiallisista puutarhoista ei ole laadittu. Näin ollen historiallisten puutarhojen suojelustatus on selvitettävä jokaisen kohteen osalta erikseen.

Hyvät ohjeet siihen saat Infra-ohjekortista Historiallisten puistojen ja puutarhojen suojelu, hoito ja kunnostus, jossa selvitetään mitkä toimijat ja viranomaismääräykset näitä säätelevät.

Historiallisen puutarhan suojelustatuksen voi selvittää seuraavasti:
  1. Selvitä, löytyykö kohde valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden (VAT) mukaisesta valtakunnallisesti merkittävien rakennettujen kulttuuriympäristöjen RKY2009-inventoinnin luettelosta (www.rky.fi).
  2. Selvitä, koskeeko kohdetta laki rakennusperinnön suojelemisesta (498/2010). Erityissuojelupäätös on voitu antaa tämän lain nojalla tai sen edeltäjän rakennussuojelulain (60/1985) nojalla tai asetuksella valtion omistamien rakennusten suojelusta (480/1985).
  3. Pyydä kunnan kaavoitusviranomaiselta kohdetta koskevat kaavamääräykset ajantasakaavassa (asemakaavat & oikeusvaikutteiset yleiskaavat).
  4. Pyydä maakunnan liitosta kohdetta koskevat maakuntakaavan määräykset (löytyy myös liittojen verkkosivuilla).
  5. Selvitä, löytyykö kohde muista viranomaisten (mm. Museovirasto, maakuntamuseo, kaupunginmuseo) rekistereistä (suojelualueet, rajausperusteet, arvot): valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet (VAM) -lista, perinnebiotoopit (maakuntien perinnemaisemien inventoinnit), ELY-keskusten ja ympäristöministeriön rekisterit (mm. luonnonsuojelualueet, suojellut kirkkoympäristöt ja talomuseoiden ympäristöt).

Historiallisiin puistoihin liittyvät Infra-ohjeet:
Infra 23-710115 Historiallisten puistojen ja puutarhojen suojelu, hoito ja kunnostus

Asunnon suunnittelu pyörätuolia käyttäville liikuntaesteisille


”Esteettömien kylpyhuonetilojen suunnittelu on jo arkipäivää, mutta liikuntaesteisten asuminen vaatii erityisratkaisuja myös muissa tiloissa ja toimintojen järjestämisessä. Asiaan täytyykin paneutua kunnolla. Suunnittelukohteen asunnoista osa oli nimenomaan suunnattu pyörätuolia käyttäville asukkaille.”

Tarkimmat ohjeet löytyvät Rakennustiedon ylläpitämästä käyttäjille ilmaisesta RT-esteettömyystieto -palvelusta, joten kirjoittamalla selaimeen osoitteen http://esteettomyys.rakennustieto.fi/ on helppo tarkistaa, mitä pitikään ottaa huomioon. Pelkkä pyörätuoliympyrän piirto pohjakuvaan ei taidakaan riittää…

Näillä ohjeilla tulee monet tilan käyttöä helpottavat asiat kohdalleen. Samalla tulee tarkistettua tuotetietolinkeistä, millaisia varusteita tähän käyttöön on saatavilla. Seuraavaksi sitten keittiösuunnitelmien kimppuun: palvelusta löytyy ohjeet myös, miten keittiö suunnitellaan liikuntaesteisille käyttäjille sopiviksi.

Esteettömien tilojen suunnitteluun liittyviä ohjeita:
http://esteettomyys.rakennustieto.fi/vaatimukset/asuintilat/kylpyhuone_wc_pyoratuolin_pesutila http://esteettomyys.rakennustieto.fi/vaatimukset/asuintilat/keittio

Esteettömyys otetaan aina huomioon RT-ohjeita laadittaessa ja uusittaessa. Esteettömyyteen suoraan liittyviä suunnitteluohjeita ovat esimerkiksi:
RT 09-10884 Esteetön liikkumis- ja toimimisympäristö
RT 09-11022 Perustietoja liikkumis- ja toimimisesteisistä RT 09-11137 Ihmisen mitat ja ulottuminen

Laadukkaat tietoliikenneyhteydet kaikille kunnan asukkaille – mitä säädökset määräävät ja mitä televerkon asennus vaatii?


Valtioneuvosto linjasi joulukuussa 2008 tietoliikenneyhteyksien kehittämistä. Tavoitteeksi asetettiin, että lähes kaikki suomalaiset ovat vuoteen 2015 mennessä enintään kahden kilometrin etäisyydellä 100 Mbit/s -yhteyden mahdollistavasta valokuitu- tai kaapeliverkosta. Tavoite nopean televerkon ulottamiseksi kunnan alueelle teettää kovasti olemassa olevien rakenteiden aukaisua.

Infra-ohjekortti Televerkon kaapelien asennusmenetelmät, ketjusahaus, jyrsintä ja mikro-ojitus auttaa vaihtoehtojen ja säädösten selvittämisessä.
Voiko telekaapelin asentaa esimerkiksi mikro-ojituksella:
  • minkälaisille alueille menetelmä soveltuu
  • miten selvität maanalaisten rakenteiden sijainnit
  • mikä on lainsäädäntö ja mitkä lupakäytännöt.
InfraRYLin luvussa 33110 Maakaapeliasennukset esitetään asennusmenetelmien laatuvaatimukset.

Tietoliikenneyhteyksiin liittyvät Infra-ohjeet ja InfraRYL-vaatimukset:
Infra 34-710102 Televerkon kaapelien asennusmenetelmät, ketjusahaus, jyrsintä ja mikro-ojitus
InfraRYL osa 2, luku 33110 Maakaapeliasennukset
Tietopalveluista saat arvokasta ja hyödyllistä tietoa kaikkiin rakennushankkeen vaiheisiin.