LVI Net

LVI YM-00473

LVI YM-00473 | julkaistu 15.09.2011 | 08.03.2014 | sivuja: 34

Maankäyttö- ja rakennuslaki. Suomen säädöskokoelma 132/1999. - lisälehti, seurattu säädökseen 958/2012 asti. (2013)

Lain tavoitteena on järjestää alueiden käyttö ja rakentaminen niin, että siinä luodaan edellytykset hyvälle elinympäristölle sekä edistetään ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävää kehitystä. Alueiden suunnittelussa, rakentamisessa ja käytössä on noudatettava tämän lain säännöksiä, jollei erikseen toisin säädetä.
Laissa säädetään myös mm. viranomaisista, valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista, maakunnan suunnittelusta, yleiskaavasta, kuntien yhteisestä yleiskaavasta, asemakaavasta, kaavoitusmenettelystä ja vuorovaikutuksesta, kansallisista kaupunkipuistoista, ranta-alueita koskevista erityisistä säännöksistä, tonttijaosta, kaduista ja muista yleisistä alueista, kunnalle yhdyskuntarakentamisesta aiheutuvien kustannusten korvaamisesta, maan luovuttamisesta ja lunastamisesta, yleiskaavan ja asemakaavan toteuttamisesta johtuvasta korvauksesta, kehittämisalueista, rakentamista koskevista määritelmistä, rakentamisen yleisistä edellytyksistä, rakentamisen ja muiden toimenpiteiden luvanvaraisuudesta, lupamenettelystä ja lupaharkinnasta, rakennustyön suorituksesta, rakentamiseen liittyvistä järjestelyistä, rakennetun ympäristön hoidosta, poikkeamisesta, pakkokeinoista ja seuraamuksista sekä muutoksenhausta ja viranomaisen oikaisukehotuksesta.

PDF:n latausoikeus on vain LVI-kortistoon kirjautuneilla.

Saman aihepiiriin tuotteet

KH TEM-10663
LVI YM-00444
LVI 00-10002
LVI 00-10452
LVI 00-10483
LVI 01-10255
LVI 01-10302
LVI 01-10303
LVI 01-10319
LVI 01-10537
LVI 01-10538
LVI 03-10335
LVI 03-10352
LVI 03-10359
LVI 03-10368
LVI 03-10369
LVI 03-10374
LVI 03-10375
LVI 03-10376
LVI 03-10378
LVI 03-10388
LVI 03-10389
LVI 03-10396
LVI 03-10441
LVI 05-10377
LVI 05-10440
LVI 19-10400
LVI 23-10540

Kortin lisälehdet

LVI YM-00473_L


Rakennustieto · PL 1004 00101 Helsinki · Puh. 0207 476 400