Rakennustieto
EtusivuYhteydenottoHaku
RY Rakennettu ympäristö > Uutiset > ULLAKOLLE - näyttely Helsingin ullakkorakentamisesta Laiturilla 6.3.-9.4.2009

ULLAKOLLE - näyttely Helsingin ullakkorakentamisesta Laiturilla 6.3.-9.4.2009


[Kirjoita teksti]

Helsingissä pyritään edistämään ullakkorakentamista. Se tuo kaupunkiin uuden tyyppisiä asuntoja ja ullakkorakennusoikeuden myynnillä rahoitetaan rakennuksen viihtyisyyden ja teknisten kunnon parantamiseen tähtääviä toimenpiteitä.
Ullakkorakentamista ohjataan alueellisella poikkeamispäätöksellä ja siihen liittyvällä ohjeistuksella eli rakentamistapaohjeella. Uuden poikkeamispäätöksen piiriä on laajennettu niin, että se kattaa myös esikaupunkien kerrostaloalueet.

Näyttely on suunnattu ullakkorakentamista suunnitteleville asuntoyhtiöille.
Näyttelyllä ja siihen liittyvällä esitteellä pyritään kertomaan mitä yhtiöiden on hyvä tietää kun ne harkitsevat ullakkorakentamista. Näyttely painottaa laadukkaan suunnittelun merkitystä, mielenkiintoisia standardista poikkeavia tilaratkaisuja sekä arkkitehtonisten ja kaupunkikuvallisten arvojen merkitystä.
Ullakkorakentamiseen liittyviä erityiskysymyksiä ovat esimerkiksi hissin rakentaminen ullakolle sekä rakennuksiin liittyvät kulttuurihistorialliset ja rakennustaiteelliset arvot. Ullakkorakentamisen edellyttämät uudet ikkuna-aukot ja muut rakenteet ovat vaativia ja niiden tulee teknisten vaatimusten ohella täyttää arkkitehtoniset vaatimukset. Alueellisen poikkeamispäätöksen ehtojen mukaisesti ullakkoasuntojen rakennuslupahakemuksia käsiteltäessä edellytetään lisäksi asumisviihtyisyyden ja yhteistilojen parantamistoimenpiteitä kiinteistössä.

Ullakkorakentamisen alueellisen poikkeamispäätökseen liittyy Helsingin ullakkorakentamisen kaupunkikuvallinen vyöhykekartta. Kartalla on määritelty alueet, joissa kaupunkikuvallisista tai muista syistä ullakkorakentamisen vaatimien uusien ikkuna-aukkojen avaamista kattopintoihin rajoitetaan.
Ullakkorakentamisen edellyttämien uusien kattoikkunoiden rakentaminen edellyttää erityisen tarkkaa harkintaa alueilla, jotka on Helsingin yleiskaava 2002:ssa määritelty rakennustaiteellisesti, kulttuurihistoriallisesti tai maisemakulttuurin kannalta arvokkaiksi alueiksi.

Ullakkonäyttelyssä esitellään viisi toteutunutta ullakkoasuntohanketta, jotka ovat esimerkkeinä
- onnistuneista ullakkoratkaisuista tilallisessa, toiminnallisessa ja
arkkitehtonisessa mielessä
- uudistetuista pihoista ja asumisviihtyisyyden parantamisesta
ullakkorakentamisen yhteydessä
- rakennusten arkkitehtuurin ja kulttuurihistorialliset arvot
huomioonottavista ratkaisuista
- olemassa olevan ullakon rakenteiden, tiilimuurien, hormiseinien ja
kattolyhtyjen hyödyntämisestä ullakon tilaratkaisun osana
- muista ullakkohankkeiden suunnittelussa esiin tulevista seikoista kuten
pysäköinnistä ja hissin rakentamisesta ullakon rakentamisen yhteydessä
ikoni_print
HAKU ( RY. Rakennettu Ympäristö )

UUTISET