Etusivu » Tietotuotteet » RYL-laatuvaatimukset

RYL – rakentamisen yleiset laatuvaatimukset


RYL on alan yhdessä sopima hyvän rakennus- ja kiinteistönpitotavan kirjallinen kuvaus. Se määrittää työn lopputuloksen teknisen laadun. Alalla omaksutun tavan mukaan tilaajan tarvitsee vain viitata sopimusasiakirjoissa RYLin yksilöityyn kohtaan saadakseen sen määritykset voimaan hankkeessa. RYL määrittää hyvää rakennus- ja kiinteistönpitotapaa myös silloin kun osapuolet ovat siitä eri mieltä.

Ajankohtaiset RYL-hankkeet

KiinteistöRYL

Kiinteistöalan laatima yhteinen kuvaus kiinteistöpalveluiden yleisistä laatuvaatimuksista. KiinteistöRYL perustuu kiinteistönpidon eri tahojen yhteisesti määrittämiin yleisiin laatuvaatimuksiin, asiakirjoihin, standardeihin ja määrittelee yhteisen käsitykseen hyvästä kiinteistönpitotavasta. KiinteistöRYLin tehtävänä on auttaa kiinteistöpalveluiden ostajaa, myyjää ja käyttäjää kiinteistönpidon määrittelyssä, toteutuksessa ja toteutuksen valvonnassa. KiinteistöRYL julkaistiin 2009 ja sen jälkeen moni kiinteistöalaan liittyvä säädös ja ohje on muuttunut. Päivitystyössä käydään läpi uusien ja päivittyneiden lakien ja ohjeiden aiheuttamat päivitystarpeet.
Tutustu hankkeeseen »


KorjausRYL

Hankkeessa luodaan koko rakennusalaa palveleva, korjausrakentamisen yleiset laatuvaatimukset määrittävä työkalu. Sähköinen tietopalvelu helpottaa tiedon löytämistä ja sen niveltämistä käyttäjän prosessiin. KorjausRYL kokoaa yhteen korjaamisen erityispiirteet ja helpottaa tyypillisten korjauskohteiden, kuten putkiremonttien ja muutostöiden läpivientiä.
Tutustu hankkeeseen »

TalotekniikkaRYL
Hankkeen tavoitteena on aikaansaada ajantasainen, uudis- ja korjausrakentamisen kattava järjestelmä, joka määrittelee talotekniikan rakentamisen yleiset laatuvaatimukset ja palvelee näin koko talotekniikka-alaa. Laatuvaatimuksia tarvitaan talotekniikan korjaamiselle, vanhojen ja uusien järjestelmien yhteensovittamiselle, purkamiselle ja suojauksille. Työ perustuu alan laajaan vuorovaikutukseen ja samalla se edistää ja syventää alan yhteistyötä.
Tutustu hankkeeseen »

RYL-julkaisut

Rakennustöiden yleisiä laatuvaatimuksia julkaistaan painettuina kirjoina, e-kirjoina sekä sähköisesti osana ammattilaisten tietopalveluja.

Kaikki RYLit on julkaistu nyt myös e-kirjoina:

Lue lisää e-RYLeistä ja niiden eduista »
(.pdf 564 kt)

TaloRYL-sarja

SisäRYL 2013
Rakennustöiden yleiset laatuvaatimukset. Talonrakennuksen sisätyöt

SisäRYL 2013 ilmestyi kolmantena TaloRYL-käsikirjasarjan uusimmasta laitoksesta ja sisältää talonrakennuksen sisätöiden hyvän rakennustavan. SisäRYL 2013 korvaa aikaisemmin ilmestyneen SisäRYL 2000:n.

Kirjan alkuosassa kuvataan rakennushanke rakennusosittain, mitä jakoa voidaan käyttää runkona ja muistilistana työselitystä laadittaessa.

Kirjan loppuosassa kuvataan materiaalikohtaisesti eri työvaiheiden laatuvaatimuksia. Mukana ovat betoni-, kivi-, metalli-, puu-, levy- ja lasirakentaminen sekä eristäminen, pintarakentaminen ja varustaminen.

Uutta kirjassa ovat omat lukunsa purkamiselle ja säilyttämiselle.

Viittaamalla suunnitelma-asiakirjoissa SisäRYLin yksilöityyn kohtaan saadaan sen vaatimukset voimaan hankkeessa. SisäRYL määrittää hyvää rakennustapaa myös silloin, kun hankkeen osapuolet ovat siitä eri mieltä. SisäRYL on laadittu alan parhaiden asiantuntijoiden kanssa. Lisäksi on kuultu rakennusalan keskeisiä tahoja.

Lue lisää/ tilaa verkkokaupasta »
Saatavilla myös e-kirjana »
MaalausRYL 2012
Maalaustöiden yleiset laatuvaatimukset ja käsittely-yhdistelmät

EU-lainsäädäntöä on muutettu maalien liuotemäärien osalta, minkä pohjalta myös maalauskäsittely-yhdistelmät on uudistettu. Välttämättömät tiedot muuttuneista määräyksistä ja ohjeet ammattitaitoiseen pintakäsittelyyn saat uudesta MaalausRYListä.

 • Maalauskäsittely-yhdistelmät on uudistettu täysin. Yhdistelmiä on nyt 267.
 • Myös rasitus- ja ulkonäköluokat on uusittu.
 • MaalausRYLin käyttötapa on ennallaan; viitteet, vaatimukset ja muut tiedot on päivitetty ajantasaisiksi.
 • Teos korvaa aiemmin ilmestyneen MaalausRYL 2001 -kirjan.
MaalausRYL 2012 on käytännöllinen käsikirja rakennuksen pintakäsittelyjen suunnitteluun ja toteutukseen. Se on yhteisesti tehty ja hyväksytty alan yleisohje. Kun samoja ohjeita käyttävät sekä tilaaja, suunnittelija että toteuttaja, saadaan paras mahdollinen maalaustulos. MaalausRYL 2012 sisältyy RT-kortistoon ja RT-kortisto CD:lle pdf-versiona, ei sisälly paperikortistoon.

Lue lisää/ tilaa verkkokaupasta »
Saatavilla myös e-kirjana »
RunkoRYL 2010
Rakennustöiden yleiset laatuvaatimukset.
Talonrakennuksen runkotyöt.


Mitä uutta?

 • Uusin tieto: edellisen julkaisun jälkeiset ja tiedossa olevat tulevat säännösmuutokset on huomioitu mahdollisuuksien mukaan.
 • Purkamisen ja säilyttämisen jaksoon on koottu rakennusten purkaminen ja haitallisten aineiden purkaminen sekä jätteen käsittelyyn liittyvät asiat.
 • Rappauksen yhteyteen on otettu mukaan myös eristerappaus.
 • Kantavien rakenteiden osalta näkökulma on pääosin eurokoodijärjestelmän mukainen.
 • Kirjan rakenne on muutettu Talo 2000 -luokituksen mukaiseksi. Näin RunkoRYLin luvut, kappaleet ja lauseet ovat helposti käytettävissä kun rakennusselostuksia ja määräluetteloita laaditaan.
 • Viitetiedot on päivitetty, mm. eurokoodit, uudistuneet vaatimukset ja rakentamismääräykset huomioon ottaen.

Lue lisää/ tilaa verkkokaupasta »
Saatavilla myös e-kirjana »

MaaRYL 2010

Rakennustöiden yleiset laatuvaatimukset.
Talonrakennuksen maatyöt.


MaaRYL 2010 on muokattu Talo 2000 -luokituksen mukaiseksi ja se korvaa MaaRYL 2000:n. Julkaisu sisältää talonrakentamisen maatöissä sovellettavan hyvän rakennustavan. Se käsittelee maa-, pohja- ja kalliorakenteiden sekä päällysteiden ja pintarakenteiden teknisiä vaatimuksia, jotka määritetään työnosaluvuissa. Ensimmäistä kertaa julkaisu käsittelee myös rakennusaikaisen kuivatuksen sekä maaperän puhdistamisen vaatimuksia

Lue lisää/ tilaa verkkokaupasta »
Saatavilla myös e-kirjana »

KorjausRYL-sarja

KorjausRYL-sarjan ensimmäinen osa Esiselvitykset ja purkaminen antaa laatuvaatimukset korjaushankkeen alussa tehtäville kuntotutkimuksille ja -arvioille sekä purkamiselle. Julkaisu auttaa kuntoarvioiden ja -tutkimusten tilaamisessa sekä laatutason määrityksessä ja laadun todentamisessa. Se helpottaa ja selkeyttää tilaajan ja esiselvitysten tekijöiden välistä viestintää yhteisten sisältö- ja laatumäärittelyjen avulla.

KorjausRYL Esiselvitykset ja purkaminen määrittää myös purkamisen suunnittelun ja toteutuksen laatuvaatimukset. Purkamisen osalta käsitellään:
 • purkutöiden suunnitelmien laadinta
 • säilytettävien rakennusosien ja rakenteiden suojaukset
 • rakennusosien ja rakenteiden purkaminen
 • toimenpiteet purkutöiden päästöjen hallintaan
 • toimenpiteet purkujätteille
 • erillisenä työvaiheena tehtävä haitallisten aineiden purkaminen.
Lue lisää / tilaa verkkokaupasta »
Saatavilla myös e-kirjana »


KorjausRYL Julkisivut
esittää yleisiä teknisiä laatuvaatimuksia julkisivukorjausten lopputulokselle. Pääpaino on tavanomaisten asuin- sekä toimitilarakennusten julkisivukorjauksissa, joille esitetään yleisimmät korjaustavat. Julkaisussa käsiteltäviä julkisivun rakennusosia ovat ulkoseinät, ikkunat ja betoniparvekkeet. Ulkoseinistä käsitellään betoniulkoseinät, kivirakenteiset rapatut ulkoseinät, tiilipintaiset muuratut ulkoseinät ja levyulkoseinät.

Julkaisussa käsitellään korjaustavan valintaa ja annetaan suunnittelijan muistilistoja, joissa esitetään korjaustöiden laatuun keskeisesti vaikuttavia tekijöitä. Nämä sisällöt ovat luonteeltaan ohjeellisia. KorjausRYL tuo työkalun julkisivukorjausten valmisteluun, suunnitteluun, korjaustyön toteutukseen ja laadun valvontaan. Se auttaa myös korjaustyöselostuksen laadinnassa.

Lue lisää / tilaa verkkokaupasta »
Saatavilla myös e-kirjana »

KiinteistöRYL 2009

Kiinteistöpalveluiden yleiset laatuvaatimukset

KiinteistöRYLissä luodaan ensimmäistä kertaa kiinteistöalalle yhtenäinen ja yhteinen kuvaus kiinteistöpalveluiden yleisistä laatuvaatimuksista. Julkaisua on ollut laatimassa lähes 100 kiinteistö-, rakennus- ja talotekniikka-asiantuntijaa. Mukana ovat olleet kaikki keskeisimmät alan järjestöt ja tahot.

KiinteistöRYL on hyvän kiinteistönpitotavan perusjulkaisu. Se auttaa kiinteistöpalveluiden ostajaa, myyjää ja käyttäjää kiinteistönpidon määrittelyssä, toteutuksessa ja toteutuksen valvonnassa.

KiinteistöRYL sisältää yleiset laatuvaatimukset ja ohjeet erilaisten kiinteistöjen operatiiviselle kiinteistöjohtamiselle, käyttäjäpalveluille, yleishoidolle ja valvonnalle, rakennuksen ja teknisten järjestelmien hoidolle ja kunnossapidolle, ulkoalueiden hoidolle ja kunnossapidolle, siivoukselle sekä jätehuollolle.

Lue lisää/ tilaa verkkokaupasta »
KiinteistöRYL Net »
Saatavilla myös e-kirjana »

InfraRYL-sarja

InfraRYL-kirjat ja InfraRYL Net -palvelu sisältävät infra-alalle luodun yhtenäisen ja yhteisen kuvauksen infrarakenteiden yleisistä laatuvaatimuksista. Alan yhteistyönä laaditut laatuvaatimukset parantavat menetelmien ja lopputuotteiden laatua.

InfraRYL

 • määrittää infrarakentamista koskevat rakenteiden ja käytön aikaiset vaatimukset
 • määrittää työn lopputuloksen rakennustekniset laadun
 • yhtenäistää eri toimialojen tekniset vaatimukset selkeäksi kokonaisuudeksi
 • muodostaa alalle yhtenäisen toimintamallin
 • tekee työstä sujuvaa ja vähentää päällekkäisyyksiä työketjussa
 • parantaa lopputuotteiden laatua ja vähentää virheitä
 • helpottaa ylläpitoa.

InfraRYL Maa-, pohja- ja kalliorakenteet

Osassa esitetään Infra 2015 Rakennus- ja hankenimikkeistön mukaisesti jäsenneltyinä maa-, pohja- ja kalliorakenteiden tekniset laatuvaatimukset. Julkaisuun on tullut uusi kaatopaikkarakenteita käsittelevä kahdentoista luvun kokonaisuus. Myös pohjavedensuojauksia käsittelevä kokonaisuus on uudistunut merkittävästi. Rakenteiden alituksiin on lisätty uusi luku maa- ja kalliorakenteiden alituksista. Kaikki teknisiä vaatimuksia koskevat luvut on päivitetty. Lue lisää/tilaa verkkokaupasta »


InfraRYL Päällys- ja pintarakenteet

Osa sisältää Infra 2015 Rakennus- ja hankenimikkeistön mukaisesti jäsenneltyinä päällys- ja pintarakenteiden tekniset laatuvaatimukset. Sisältää tie-, katu-, rata-, päällys- ja kasvillisuusrakenteiden tekniset vaatimukset, joita koskevat luvut on kauttaaltaan päivitetty. Korvaa Osan 1 Väylät ja alueet päällys- ja pintarakenteiden osat. Lue lisää/tilaa verkkokaupasta »


Osa 2 Järjestelmät ja täydentävät osat


Osa sisältää teknisten järjestelmien kuten vesihuoltojärjestelmien sekä sähkönsiirto- ja valaistusrakenteiden vaatimukset infrarakentamisessa. Osaan sisältyvät myös aitojen ja kaiteiden, meluseinien, liikennemerkkien, liikennevalojen ja tiemerkintöjen vaatimukset. Osa 2 korvaa vastaavat TYLTin, RMYTL:n ja KT02:n osat.
Lue lisää/ tilaa verkkokaupasta »

Osa 3 Sillat ja rakennustekniset osat


Osa sisältää siltojen sekä erittelemättömien betoni-, teräs- ja puurakenteiden tekniset laatuvaatimukset. InfraRYLissä siltojen vaatimukset perustuvat Sillanrakentamisen yleisiin laatuvaatimuksiin SYL ja SYL-R, jotka se nyt korvaa kokonaan.

Erittelemättömien betoni-, teräs- ja puurakenteiden laatuvaatimukset on luotu infra-alalle ensimmäistä kertaa, joten ne eivät korvaa ilmestyessään muita julkaisuja.
Lue lisää/ tilaa verkkokaupasta »


Osa 4 Liikunta- ja virkistyspaikkojen rakenteet


Osa sisältää ulkoliikuntapaikkojen toimivuusvaatimukset ja niiden rakentamisen tekniset vaatimukset. InfraRYLin osa 4 täydentää osaltaan opetusministeriön liikuntapaikkajulkaisujen sarjaa. InfraRYL Net -palvelun päivitys Päivityksissä julkaistaan täydentäviä tai päivitettyjä tietoja, kuten uudet kirjat tai kirjojen lukujen päivitykset, jotka kaikki sisältyvät käyttömaksuun.
Lue lisää/ tilaa verkkokaupasta »

TalotekniikkaRYL 2002

Talotekniikan rakentamisen yleiset laatuvaatimukset, osat 1 ja 2

Kaksiosainen TalotekniikkaRYL 2002 -käsikirja sisältää talotekniikan rakentamisen yleiset laatuvaatimukset yhtenäisessä muodossa. TalotekniikkaRYL 2002 Osa1 sisältää LVI-järjestelmät ja automaatiojärjestelmät sekä Osa 2 keittiön tuotanto- ja jakelujärjestelmät, kuljetuslaitteet, sähköjärjestelmät, sähkötekniset tietojärjestelmät. Käsikirja rakennuttajille välineeksi hyvän rakennustavan valvontaan, suunnittelijoille järjestelmien ominaisuuksien määrittämiseen ja työselostusten laadintaan ja urakoitsijoille hyvän asennustavan ohjeeksi ja hinnoittelun viitetasoksi sekä teollisuudelle tuotevaatimusten hakemistoksi ja tuotekehityksen apuvälineeksi.

TalotekniikkaRYL 2002 korvaa LVI-RYL 92 -käsikirjan.
Julkaisijat ovat Rakennustietosäätiö RTS, LVI-Keskusliitto ry ja Sähkötieto ry. Kirjat on julkaistu myös LVI-kortistossa numeroilla LVI 01-10355 ja LVI 01-10356.
Lue lisää osa 1 ja osa 2

Käynnissä olevia RYL-hankkeita

Tutustu TalotekniikkaRYL-hankkeeseen
 • Tuotepäällikkö Marko Pulliainen, marko.pulliainen(at)rakennustieto.fi
  puh. 0207 476 435

KorjausRYL -esite (pdf)
Tutustu KorjausRYL-hankeeseen
 • Projektipäällikkö Heta Timonen, heta.timonen(at)rakennustieto.fi, puh. 045 7732 4650

KiinteistöRYLin päivitys
 • Tuotepäällikkö Ilkka Friman,
  ilkka.friman(at)rakennustieto.fi,
  puh. 0400 477 268