EtusivuAsiakastarinatesimerkkicaseja
Miten hyödynnät Rakennustiedon tietopalveluita työssäsi?
Case: Vanhojen toimistotilojen muuttaminen nykyaikaa vastaaviksi
"Arkkitehtitoimistomme on keskittynyt pääasiassa toimitilojen suunnitteluun. Kohteena on usein rakennus, jonka vanhanaikaisia toimistotiloja muutetaan nykyaikaa vastaaviksi."
Toimistotilojen merkitys on muuttumassa. Ne ovat ennen kaikkea paikkoja, jossa voi kohdata muita ihmisiä – kollegoita, asiakkaita ja sidosryhmiä. Yksittäisen työpisteen vaatima tila on aiempaa pienempi, ja toimistojen pinta-alasta yhä suurempi osa on erilaisia neuvottelutiloja ja kohtaamispaikkoja. Eteen tulee usein uusien toimintojen sopeuttaminen vanhaan tilajakoon ja siten työtilan ja työpisteen yksityiskohtainen suunnittelu.

Ytimekkäät suunnitteluohjeet löytyvät uudesta RT-ohjesarjasta Toimistotilat, jossa pureudutaan erilaisiin uusiin toimistotyyppeihin, niiden tilantarpeisiin sekä erilaisiin huomioitaviin asioihin kuten akustiseen suunnitteluun, sisäilmastoon sekä tietotekniikkaan.

Toimistotilojen suunnittelun uusia ohjeita:
RT 95-11151 Toimistotilat, yleiset suunnitteluperusteet
RT 95-11152 Toimistotilat, tilasuunnittelu
RT 95-11153 Toimistotilat, työpistesuunnittelu
Case: Julkisivukorjaus - mitä tehdä julkisivun ongelma-aineiden kanssa?
"Nyt tuli vastaan erilainen kohde, johon tutut vakioratkaisut eivät sovellu. Vaikka työhön on tullut jo tietty rutiini, tulee aika ajoin vastaan kohteita joissa tarvitaan lisätietoa. Kuten tämän hetkisen kohteeni julkisivu, jossa arvellaan olevan PCB:tä."
Case: Energiatodistus, milloin tarvitaan ja kuka sen laatii?
"Isännöimieni rivitalokohteiden energiatodistukset eivät ole enää voimassa. Kuinka pitäisi toimia? Milloin tarvitaan uudet energiatodistukset? Voinko itse laatia energiatodistuksen?"
Vanhoihin rivitaloihin (kolme tai useampia asuinhuoneistoja käsittävä asuinrivitalo tai asuinrakennusryhmä) sovelletaan energiatodistuslakia 50/2013 1.7.2014 alkaen. Voimassa olevat energiatodistukset pysyvät voimassa vuoden 2007 energiatodistuslaissa säädetyn ajan. Osana isännöitsijäntodistusta annetut energiatodistukset ovat kuitenkin voimassa vuoden 2014 loppuun.

Energiatodistus laaditaan rakennukselle ja se tarvitaan, kun rakennus tai sen osa otetaan käyttöön, myydään tai vuokrataan. Energiatodistuksen saa lain mukaan laatia vain pätevöitynyt henkilö, eli isännöitsijä ei voi enää itse laatia energiatodistusta, ellei hänellä ole riittävää koulutusta tai työkokemusta ja ellei hän ole suorittanut vaadittavaa tenttiä.

LVI-kortistosta löytyy kootusti kaikki energiatodistuksiin liittyvä tieto, energiatodistuslomakkeet sekä linkitykset Ympäristöministeriön, ARAn ja Motivan sivuille.

Energiatodistukseen liittyvät LVI-ohjeet ja työkalut:
RT 18-11293 Energiatodistus
Ympäristöministeriön asetus uuden rakennuksen energiatehokkuudesta. Suomen säädöskokoelma 1010/2017.
RT 103174 Rakennuksen energiankulutuksen ja lämmitystehon tarpeen laskenta, ohjeet 2018.

Case: Kuntoarvion päivitys ja tarpeellisuus
"Hoitamalleni kiinteistölle on tehty kuntoarvio viimeksi vuonna 2001. Tulevia korjaustarpeita silmälläpitäen kuntoarvio pitäisi päivittää ja perustella prosessi sekä sen tarpeellisuus ko. taloyhtiölle."
KH-kortistosta löytyy valmiita koosteita kiinteistönpidon eri hankkeisiin. Valmiiksi kootut hankekokonaisuudet helpottavat ja nopeuttavat tiettyyn aiheeseen liittyvien ohjeiden, säännöksien ja tuotteiden löytymistä. Kiinteistön kunnon arviointiin liittyvä ohjeistus on koottu hankekokonaisuuteen Kiinteistön kuntoarvion, kuntotarkastuksen ja huoltokirjan laadinta.

Tilaajana saat ohjeista tiedot mm. kuntoarvion käytöstä, laajuudesta, tilaamisesta ja raportoinnista. Ohjeissa korostetaan kuntoarvioijien pätevyysvaatimuksia sekä tilaajan omaa panosta kuntoarvion onnistumisessa. Kuntoarvioija löytää ohjeet mm. kuntoarvion tavoitteiden asettamiseen, sisältöön sekä laajuuteen.

KH-kortistossa hakukenttään kirjoittamalla ”kuntoarvio”, saat tulokseksi muita aiheeseen liittyä ohjeita. Esimerkiksi ohjeessa KH 90-00403 Kiinteistön tekniset käyttöiät ja kunnossapitojaksot esitetään rakenteiden, aluerakenteiden ja LVIA-järjestelmien keskimääräiset tekniset käyttöiät, tarkastusvälit, huoltovälit ja kunnossapitojaksot. Palvelusta saat myös kuntoarviointiin liittyvät asiakirjat ja lomakkeet.

Kuntoarvioon liittyvät RT-ohjeet:
RT 103002 Asuinkiinteistön kuntoarvio. Tilaajan ohje
RT 103003 Asuinkiinteistön kuntoarvio. Kuntoarvioijan ohje
RT 103098 Kiinteistön kuntoarvio. Kuntoluokan määräytyminen
RT 18-10922 Kiinteistön tekniset käyttöiät ja kunnossapitojaksot

Kuntoarviointiin liittyvät asiakirjat ja lomakkeet löytyvät Sopimusasiakirjat-osiosta linkitettyinä suoraan Sopimuslomake Net- palveluun:
KH 90041 Asuinkiinteistön kuntoarvio. Tarjouspyyntö
KH 90042 Asuinkiinteistön kuntoarvio. Asukaskysely
KH 90043 Kiinteistön kunnossapitosuunnitelma (PTS)
Case: Historiallisen puutarhan uusi käyttö – mitä saa rakentaa ja kuka päättää?
"Kunnassani on kaunis vanha puisto. Alueelle suunnitellaan uutta toimintaa ja nyt pitäisi selvittää, mikä on puiston status, voiko sinne rakentaa uutta ja mitä voi tehdä olemassa oleville rakenteille ja kasvillisuudelle."
Kattavaa valtakunnallista inventointitietokantaa suojelluista historiallisista puutarhoista ei ole laadittu. Näin ollen historiallisten puutarhojen suojelustatus on selvitettävä jokaisen kohteen osalta erikseen.

Hyvät ohjeet siihen saat Infra-ohjekortista Historiallisten puistojen ja puutarhojen suojelu, hoito ja kunnostus, jossa selvitetään mitkä toimijat ja viranomaismääräykset näitä säätelevät.

Historiallisen puutarhan suojelustatuksen voi selvittää seuraavasti:
  • Selvitä, löytyykö kohde valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden (VAT) mukaisesta valtakunnallisesti merkittävien rakennettujen kulttuuriympäristöjen RKY2009-inventoinnin luettelosta (www.rky.fi).
  • Selvitä, koskeeko kohdetta laki rakennusperinnön suojelemisesta (498/2010). Erityissuojelupäätös on voitu antaa tämän lain nojalla tai sen edeltäjän rakennussuojelulain (60/1985) nojalla tai asetuksella valtion omistamien rakennusten suojelusta (480/1985).
  • Pyydä kunnan kaavoitusviranomaiselta kohdetta koskevat kaavamääräykset ajantasakaavassa (asemakaavat & oikeusvaikutteiset yleiskaavat).Pyydä maakunnan liitosta kohdetta koskevat maakuntakaavan määräykset (löytyy myös liittojen verkkosivuilla).
  • Selvitä, löytyykö kohde muista viranomaisten (mm. Museovirasto, maakuntamuseo, kaupunginmuseo) rekistereistä (suojelualueet, rajausperusteet, arvot): valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet (VAM) -lista, perinnebiotoopit (maakuntien perinnemaisemien inventoinnit), ELY-keskusten ja ympäristöministeriön rekisterit (mm. luonnonsuojelualueet, suojellut kirkkoympäristöt ja talomuseoiden ympäristöt).
Case: Laadukkaat tietoliikenneyhteydet kaikille kunnan asukkaille – mitä säädökset määräävät ja mitä televerkon asennus vaatii?
Valtioneuvosto linjaus on, että lähes kaikkien suomalaisten on asuttava enintään kahden kilometrin etäisyydellä 100 Mbit/s -yhteyden mahdollistavasta valokuitu- tai kaapeliverkosta. Tavoite nopean televerkon ulottamiseksi kunnan alueelle teettää kovasti olemassa olevien rakenteiden aukaisua.
Infra-ohjekortti Televerkon kaapelien asennusmenetelmät, ketjusahaus, jyrsintä ja mikro-ojitus auttaa vaihtoehtojen ja säädösten selvittämisessä.

Voiko telekaapelin asentaa esimerkiksi mikro-ojituksella:
  • Minkälaisille alueille menetelmä soveltuu
  • Miten selvität maanalaisten rakenteiden sijainnit
  • Mikä on lainsäädäntö ja mitkä lupakäytännöt.
InfraRYLin luvussa 33110 Maakaapeliasennukset esitetään asennusmenetelmien laatuvaatimukset.
< Takaisin asiakastarinoihin