Mistä rakennusmateriaalin ja -tuotteen hiilijalanjälkitieto kevyemmin ja edullisemmin? 

Rakennustieto pohtii uudenlaisen hiilijalanjälkiselosteen lanseerausta. Ympäristöpalvelujen tiimipäällikkö Jessica Karhu kartoittaa blogissaan selosteiden nykytilannetta ja tulevaisuuden kuvia. 


Rakennusalalla on oikeutetusti noussut esiin kysymys, miten rakennusmateriaalien ja -tuotteiden hiilijalanjälkitietoa saataisiin käyttöön helpommin ja edullisemmin. Tulevaisuudessa kaavoitus- ja rakentamislain edellyttämän ilmastoselvityksen mukainen rakennustason hiilijalanjälkilaskenta ja laskelman sisällyttäminen BIM-malliin ei onnistu, jos materiaaleista ei saada helposti ja nopeasti oikeaa hiilijalanjälkitietoa suunnittelun tarpeiden mukaisesti.  


Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) ylläpitämä rakennustuotteiden sekä rakentamisen prosessien ja palveluiden päästötietokanta CO2data-palvelu auttaa laskennassa, mutta ei auta valitsemaan samanlaisten tuotteiden välillä vähähiilisintä, sillä sen tiedot edustavat keskimääräistä hiilijalanjälkeä. 


Rakennustieto toimii julkaisee standardimukaisia (SFS-EN 15804:2012 + A2:2019) ympäristöselosteita  (Environmental Product Declaration), joista löytyvät tuotteiden ja materiaalien oikeat ja todennetut ympäristötiedot. EPD:stä näkee hiilijalanjälkitiedon, GWP:n (Global Warming Potential, lämmityspotentiaali), lisäksi paljon muitakin tietoja, muun muassa tiedot tuotteen happamoittavasta vaikutuksesta, uusiutumattomien luonnonvarojen kulutuksen, veden kulutuksen ja monia muita indikaattoreita. 


Kaiken tiedon kerääminen, käsittely ja ylläpito maksaa tuotteen tuottajalle melkoisen paljon, erityisesti, jos tiedon keruun systematiikkaan ei ole herätty ajoissa tuotteen suunnitteluvaiheessa. Vaikka kaikki EPD:n sisältämä tieto on arvokasta kiertotalouden näkökulmasta, siitä hyödynnetään useimmiten vain hiilijalanjälkitietoa ja siihen liittyviä indikaattoreita. 


Kevennetty seloste EPD:n rinnalle?


Koska hiilidioksidipäästöjen painoarvo on huomattavan suuri, on ehdotettu, että EPD:n rinnalla voisi olla kevennetty versio, GWP-seloste. GWP-selosteessa tarkasteltaisiin vain hiilidioksidipäästöjä, mikä tekisi siitä vähemmän työlään laatia.


Onko kiinteistö- ja rakentamisalalla tarve GWP-selosteelle niin kuin alan mediassa on nostettu esiin? Jos Rakennustieto lähtisi tarjoamaan tällaista hiilijalanjälkiselostetta, pitäisi tarkasti selvittää yhdessä ympäristöministeriön asiantuntijoiden kanssa, millä edellytyksillä tällainen seloste olisi käypä ilmastoselvityksen hiilijalanjälkilaskentaa. 


Hiilijalanjälkiselosteen GWP-tiedon tulisi olla yhtä luotettavaa kuin EPD:n ja GWP-tiedon osalta verifioinnin pitäisi olla yhtä tarkka kuin EPD:kin. Sen tulisi sisältää GWP:n osalta ainakin moduulit A1-A3 ja D sekä muutenkin analogiset tiedot verrattuna CO2datan geneerisiin tietoihin. 


Varsinaisen EPD:n kustannukset koostuvat datan keräämisen lisäksi laskennasta ja verifioinnista sekä julkaisusta. Julkaisumaksun osuus kokonaiskustannuksia on arviolta 20–30 prosenttia. Kustannussäästö verrattuna varsinaiseen EPD:hen tällaisella hiilijalanjälkiselosteella muodostuisi oletettavasti tiedon keruun ja verifioinnin kustannusten pienentymisestä. 

Uuden selosteen hyödyt ja haitat


Olisiko se tuottajan kannalta merkittävä säästö? Yleisiä hyötyjä hiilijalanjälkiselosteella olisi, että yhä useampi tuote saisi todennetun hiilijalanjälkitiedon ja siinä keskityttäisiin tällä hetkellä tärkeimpään asiaan. Hiilijalanjälkiseloste voisi myös toimia porttina varsinaisen EPD:n laatimiseen. Hiilijalanjälkiseloste myös helpottaisi GWP-tiedon saantia, erityisesti joissakin tuoteryhmissä. 


Toki haittojakin olisi, kaikki muu kuin GWP-tieto jäisi pois, mikä vaikeuttaisi tällaisen selosteen käyttöä varsinaisen EPD:n kanssa. Hiilijalanjälkiseloste olisi oma kansallinen ratkaisunsa, eikä siten sopisi kansainvälisille markkinoille tai muuhun kansainväliseen yhteistyöhön. Hiilijalanjälkiselostetta ei myöskään automaattisesti pystyisi käyttämään rakennusten ympäristöluokituksissa.


Rakennustieto Oy pohtii tällaisen hiilijalanjälkiselosteen lanseerausta ja kartoittaa sen tarvetta. Kommentit, mielipiteet ja kehitysehdotukset ovat mitä tervetulleimpia. 


Jessica Karhu   

Tiimipäällikkö, ympäristöpalvelut  

Rakennustieto Oy  

Malminkatu 16 A, 00100 HELSINKI  

p. +358 40 675 8899   

jessica.karhu@rakennustieto.fi   


< Takaisin blogiin